• नेपाल सरकार
 • |
 • Goverment of Nepal

       नेपाल सरकार
            कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
            कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्र
    हरिहरभवन, ललितपुर,  नेपाल

किसान कल सेन्टर
टोल फ्री नम्बर
१६६००१९५०००

२ पशुपन्छी तालिम शाखा

कार्यविवरण:

 • पशुपन्छी क्षेत्रको मानव संसाधन विकास सम्वन्धमा नेपाल सरकारलाई नीतिगत पृष्ठपोषणमा सहयोग,
 • पशुपन्छी पालन तथा पशु स्वास्थ्य सम्वन्धि सूचनाको राष्ट्रिय भण्डार (National repository) मा सहयोग,
 • पशु पन्छी सम्बन्धी सूचना तथा प्रविधिको राष्ट्रिय हव कार्यमा सहयोग,
 • पशु पालन सम्बन्धी परम्परागत ज्ञान, शिप र प्रविधिको खोज एवं संकलन, डकुमेन्टेशन एवं प्रकाशन तथा प्रसारणमा सहयोग,
 • पशुपन्छी क्षेत्रमा रहेका सरकारी तथा निजी तालिम केन्द्रको गुणस्तर मापदण्ड विकास तथा कार्यान्वयन र नियमन,
 • पशुपन्छी क्षेत्रका भएका तालीमहरुको लागि तालीम आबश्यकता पहिचान, तालीम पाठ्यक्रम विकास तथा तालीम प्रभावकारिता अध्ययन, अनुसन्धान,
 • प्रदेश एवं स्थानीय तहका तालीम प्रदायकहरुको क्षमता विकास तथा पृष्ठपोषण,
 • पशु मानव संसाधन विकास योजना र कार्यान्वयन,
 • पशु सम्वन्धि विषयको तालिमको राष्ट्रिय स्रोतकेन्द्रको रुपमा कार्य गर्ने, तालीम सञ्चालन गर्ने,
 • स्वदेशी एवं विदेशी सहभागीहरुको लागि कस्टोमाइज्ड तालिम कोर्स सन्चालन एवं आउटसोर्सिङ,
 • तालिम सम्वन्धि जनशक्ति विकास सम्वन्धी कार्य,
 • पशुपन्छी क्षेत्रका तालिमहरुको कोर्स डिजाइन, पाठ्यक्रम विकास, प्रशिक्षक एवं स्रोत व्यक्ति छनौट, तालिम सामाग्री र तालिम सन्चालन एवं अनुगमन र मूल्याँकन लगायतका विषयहरुको राष्ट्रिय मापदण्ड विकास र कार्यान्वयन,
 • तालिम प्रभावकारीता अध्ययन एवं अनुसन्धान,
 • सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने ग्रा.प.स्वा.का. लगायत का अन्य नेपाल सरकारले तोकेका तालिमको स्वीकृती दिने प्रमाणीकरण गर्ने।

केन्द्र प्रमुख

 निरु दाहाल पाण्डे प्रमुख (रा.प.प्र.प्रा)
थप जानकारी

सूचना अधिकारी

डा. राजु घिमिरे ब.कृ.प्र.अ.
थप जानकारी

सहायक सुचना अधिकारी

सहायक सुचना अधिकारी
थप जानकारीकृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्र

Google Drive Book

View Pdf View More