• नेपाल सरकार
  • |
  • Goverment of Nepal

       नेपाल सरकार
            कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
            कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्र
    हरिहरभवन, ललितपुर,  नेपाल

किसान कल सेन्टर
टोल फ्री नम्बर
१६६००१९५०००
S.N File Name File Download
S.N File Name File Download
S.N File Name File Download
S.N File Name File Download
S.N File Name File Download
1 Lesson plan of Animal Ultrasound and Endoscopic Training (Officer's Level) 2074 1.1-14134.pdf Click Here
2 कबुलीयती बन तथा पशुपालन 7.1-84053.pdf Click Here
3 Good Manufacturing Practice 6-79799.pdf Click Here
4 चरन बिकास तथा व्यवस्थापन 6.1-65294.pdf Click Here
5 कबुलीयती बन् मा समजीक 5.1-80755.pdf Click Here
6 गोथालो सिक्षा तलिमे 4-11328.pdf Click Here
7 ति म् आर् र ह्य्द्रोपोनिक् प्रबिधि तलिम् 3-45028.pdf Click Here
8 manual 3.1-25447.pdf Click Here
9 घास् बीउको त्रुथ्फुल् लबेलिङ् तलेम् 2-68727.pdf Click Here
10 Livestock Services Training Curriculum 2.1-83587.pdf Click Here
11 Assistance Level "Rules and regulation Training" one week 7-20945.pdf Click Here
12 चरन खर्क व्यवस्थापन 9.1-68425.pdf Click Here
13 Chilling Vat Repair 8-55248.pdf Click Here
14 उच्च पहाडि क्षेत्रको 8.1-68629.pdf Click Here
15 उध्यमी तथा व्यवसयी स्तर 9-20840.pdf Click Here
16 अधीकृत् स्तर व्यवसायी योजना 10-19564.pdf Click Here
17 Program Training and Management Trainig 10.1-87450.pdf Click Here
18 ग्रामीन पशु स्वस्थ कार्यकर्ता 11.1-60081.pdf Click Here
19 Trainer's Training- Skill Development 12.1-39642.pdf Click Here
20 Artificial Insemination in Goat Training 11-19290.pdf Click Here
21 Training on Good Manufacturing Practice 12-20393.pdf Click Here
22 TRAINER'S MANUAL ON ANIMAL HEALTH RISK ANALYSIS 15-56311.pdf Click Here
23 Good Meat Manufacturing Practice 14-57736.pdf Click Here
24 छाला सङ्कलन 13-11822.pdf Click Here

केन्द्र प्रमुख

 निरु दाहाल पाण्डे प्रमुख (रा.प.प्र.प्रा)
थप जानकारी

सूचना अधिकारी

डा. राजु घिमिरे ब.कृ.प्र.अ.
थप जानकारी

सहायक सुचना अधिकारी

सन्तोष भण्डारी (कृ.प्र.अ.)
थप जानकारीकृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्र

Google Drive Book

View Pdf View More