• नेपाल सरकार
  • |
  • Goverment of Nepal

       नेपाल सरकार
            कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
            कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्र
    हरिहरभवन, ललितपुर,  नेपाल

किसान कल सेन्टर
टोल फ्री नम्बर
१६६००१९५०००
S.N File Name File Download
1 Krishi 3 Baisakh 2074 Sun Evening 6-40 Krishi 3 Baisakh 2074 Sun Evening 6-40-68221.mp3 Click Here
2 Krishi 10 Baisakh 2074 Sun Evening 6-40 Krishi 10 Baisakh 2074 Sun Evening 6-40-46946.mp3 Click Here
3 Krishi 17 Baisakh 2074 Sun Evening 6-40.mp3Final Krishi 17 Baisakh 2074 Sun Evening 6-40.mp3Final-74837.mp3 Click Here
4 Krishi 24 Baisakh 2074 Sun Evening 6-40 Krishi 24 Baisakh 2074 Sun Evening 6-40-90562.mp3 Click Here
5 Krishi 30 Baisakh 2074 Sun Evening 6-40 Krishi 30 Baisakh 2074 Sun Evening 6-40-27812.mp3 Click Here
6 Krishi 7 Jesth 2074 Evening 6-40 Sunday Krishi 7 Jesth 2074 Evening 6-40 Sunday-43739.mp3 Click Here
7 Krishi 14 Jesth 2074 Evening 6-40 Sunday Krishi 14 Jesth 2074 Evening 6-40 Sunday-33743.mp3 Click Here
8 Krishi 21 Jeth 22074 Evening 6-40 Sunday Krishi 21 Jeth 22074 Evening 6-40 Sunday-97112.mp3 Click Here
9 Krishi 28 Jesth 2074 Evening 6-40 Sunday Krishi 28 Jesth 2074 Evening 6-40 Sunday-47711.mp3 Click Here
10 krishi 4 Aasar 2074 Evening 6-40 sun - Copy krishi 4 Aasar 2074 Evening 6-40 sun - Copy-95529.mp3 Click Here
11 Krishi 11 Asaar 2074 Evening 6-40 Sunday Krishi 11 Asaar 2074 Evening 6-40 Sunday-77891.mp3 Click Here
12 Krishi 18 Asaar 2074 Evening 6-40 Sunday Krishi 18 Asaar 2074 Evening 6-40 Sunday-23877.mp3 Click Here
13 Krishi 25 aasar 2074 Evening 6-40Sun Krishi 25 aasar 2074 Evening 6-40Sun-36752.mp3 Click Here
14 Krishi 1 Saun 2074 Evening 6-40 Sunday Krishi 1 Saun 2074 Evening 6-40 Sunday-18809.mp3 Click Here
15 Krishi 8 Saun 2074 Evening 6-40 Sunday Final Krishi 8 Saun 2074 Evening 6-40 Sunday Final-70971.mp3 Click Here
16 Krishi 15 Saun 2074 Evening 6-40 Sunday Final Krishi 15 Saun 2074 Evening 6-40 Sunday-77751.mp3 Click Here
17 Krishi 22 Saun 2074 Evening 6-40 Sunday Final Krishi 22 saun 2074 Evening 6-40 Sun final-56044.mp3 Click Here
18 Krishi 22 saun 2074 Evening 6-40 Sun Krishi 22 saun 2074 Evening 6-40 Sun-37353.mp3 Click Here
19 Krishi 29 Saun 2074 Evening 6-40 Sun Krishi 29 Saun 2074 Evening 6-40 Sun-30928.mp3 Click Here
20 Krishi 4 Bhadra 2074 Evening 6-40 Sun Krishi 4 Bhadra 2074 Evening 6-40 Sun-57594.mp3 Click Here
21 Krishi 11 Bhadra 2074 Evening 6-40 Sun Krishi 11 Bhadra 2074 Evening 6-40 Sunday-76629.mp3 Click Here
22 Krishi 18 Bhadra 2074 Evening 6-40 Sun Krishi 18 Bhadra 2074 Eve 6-40 sun-26067.mp3 Click Here
23 Krishi 25 Bhadra 2074 Evening 6-40 Sun Krishi 25 Bhadra 2074 Evening 6-40 Sunday-92462.mp3 Click Here
24 Krishi 1 Asoj 2074 Evening 6-40 Sunday Krishi 1 Asoj 2074 Evening 6-40 Sunday-86412.mp3 Click Here
25 Krishi 8 asoja 2074 evening 6-40 sun Krishi 8 asoja 2074 evening 6-40 sun-49618.mp3 Click Here
26 Krishi 15 Asoj 2074 Evening 6-40 Sun Final Krishi 15 Asoj 2074 Evening 6-40 Sun Final-69481.mp3 Click Here
27 Krishi 22 Asoj 2074 Evening 6-40 Sunday Krishi 22 Asoj 2074 Evening 6-40 Sunday-36421.mp3 Click Here
28 Krishi 29 Asoj 2074 Evening 6-40 Sunday Krishi 29 Asoj 2074 Evening 6-40 Sunday-72550.mp3 Click Here
29 Krishi 5 Kartik 2074 Evening 6-40 Sunday Krishi 5 Kartik 2074 Evening 6-40 Sunday-55779.mp3 Click Here
30 krishi 12 kartik 2074 evening 6-40 sun krishi 12 kartik 2074 evening 6-40 sun-10026.mp3 Click Here
31 Krishi 19 Kartik 2074 Evening 6-40 Sunday Krishi 19 Kartik 2074 Evening 6-40 Sunday-55914.mp3 Click Here
32 Krishi 26 kartik 2074 Evening 6-40 sun Krishi 26 kartik 2074 Evening 6-40 sun-26384.mp3 Click Here
33 krishi 4 chitra 2074 evening 6-40 Sun krishi 4 chitra 2074 evening 6-40 Sun-31455.mp3 Click Here
34 krishi 11 chitra 2074 Evening 6-40 sun krishi 11 chitra 2074 Evening 6-40 sun-70094.mp3 Click Here
35 Krishi 18 chitra 2074 even 6-40 sun Krishi 18 chitra 2074 even 6-40 sun-92388.mp3 Click Here
36 Krishi 25 Chaitra 2074 Evening 6-40 Sunday Krishi 25 Chaitra 2074 Evening 6-40 Sunday-23762.mp3 Click Here
37 krishi 6 jeath 2075 evening 6-40 sun krishi 6 jeath 2075 evening 6-40 sun-92552.mp3 Click Here
38 Krishi 13 Jeth 2075 Evening 6-40 Sunday Krishi 13 Jeth 2075 Evening 6-40 Sunday-53780.mp3 Click Here
39 Krishi 27 Jesth 2075 Evening 6-40 Sunday Krishi 27 Jesth 2075 Evening 6-40 Sunday-48949.mp3 Click Here
40 krishi 6 falgun 2074 evening 6-40 Sun krishi 6 falgun 2074 evening 6-40 Sun-76234.mp3 Click Here
41 Krishi 13 falgun 2074 Evening 6-40 Sun Krishi 13 falgun 2074 Evening 6-40 Sun-89922.mp3 Click Here
42 Krishi 20 Fagun 2074 Evening 6-40 Sunday Final Krishi 20 Fagun 2074 Evening 6-40 Sunday Final-97090.mp3 Click Here
43 Krishi 27 Fagun 2074 Evening 6-40 Sunday Krishi 27 Fagun 2074 Evening 6-40 Sunday-85862.mp3 Click Here
44 Krishi 5 Kartik 2074 Evening 6-40 Sunday Krishi 5 Kartik 2074 Evening 6-40 Sunday-99384.mp3 Click Here
45 krishi 12 kartik 2074 evening 6-40 sun krishi 12 kartik 2074 evening 6-40 sun-28325.mp3 Click Here
46 Krishi 19 Kartik 2074 Evening 6-40 Sunday Krishi 19 Kartik 2074 Evening 6-40 Sunday-57134.mp3 Click Here
47 Krishi 26 kartik 2074 Evening 6-40 sun Krishi 26 kartik 2074 Evening 6-40 sun-52049.mp3 Click Here
48 Krishi 7 Magh 2074 Evening 6-40 Sunday Krishi 7 Magh 2074 Evening 6-40 Sunday-71343.mp3 Click Here
49 krishi 14 magh 2074 evening 6-40 sun final krishi 14 magh 2074 evening 6-40 sun final-18533.mp3 Click Here
50 krishi 14 magh 2074 evening 6-40 sun krishi 14 magh 2074 evening 6-40 sun-29318.mp3 Click Here
51 Krishi 21 Magh 2074 Evening 6-40 Sunday Krishi 21 Magh 2074 Evening 6-40 Sunday-20212.mp3 Click Here
52 Krishi 28 Magh 2074 Evening 6-40 Sunday Krishi 28 Magh 2074 Evening 6-40 Sunday-43278.mp3 Click Here
53 Krishi 3 mansir 2074 Evening 6-40 sun final Krishi 3 mansir 2074 Evening 6-40 sun final-46208.mp3 Click Here
54 Krishi 10 Mangsir 2074 Evening 6-40 Sun Krishi 10 Mangsir 2074 Evening 6-40 Sun-70525.mp3 Click Here
55 Krishi 17 Mangsir 2074 Evening 6-40 Sunday Krishi 17 Mangsir 2074 Evening 6-40 Sunday-57886.mp3 Click Here
56 Krishi 24 Mangsir 2074 Evening 6-40 sun Krishi 24 Mangsir 2074 Evening 6-40 sun-62630.mp3 Click Here
57 krishhi 30 pouch 2074 Evening 6-40 Sun (2) krishhi 30 pouch 2074 Evening 6-40 Sun (2)-10614.MP3 Click Here
58 krishhi 30 pouch 2074 Evening 6-40 Sun krishhi 30 pouch 2074 Evening 6-40 Sun-68659.MP3 Click Here
59 krishi 2 pouch 2074 evening 6-40 sun krishi 2 pouch 2074 evening 6-40 sun-14474.mp3 Click Here
60 Krishi 9 Poush 2074 Evening 6-40 Sunday Final Krishi 9 Poush 2074 Evening 6-40 Sunday Final-71130.mp3 Click Here
61 krishi 16 pouch 2074 evening 6-40 sun (2) krishi 16 pouch 2074 evening 6-40 sun (2)-41715.mp3 Click Here
62 krishi 16 pouch 2074 evening 6-40 sun krishi 16 pouch 2074 evening 6-40 sun-30984.mp3 Click Here
63 Krishi 23 Poush 2074 Evening 6-40 Sunday Krishi 23 Poush 2074 Evening 6-40 Sunday-86881.mp3 Click Here
64 Krishi Chhetriya 30 Poush 2074 Aparannha 4-30 Sunday Krishi Chhetriya 30 Poush 2074 Aparannha 4-30 Sunday-26122.mp3 Click Here
65 Krishi 2 mansir 2075 evening 6-40 sun Krishi 2 mansir 2075 evening 6-40 sun-98561.mp3 Click Here
66 Krishi 9 Mangsir 2075 Evening 6-40 Sun Krishi 9 Mangsir 2075 Evening 6-40 Sun-69742.mp3 Click Here
67 Krishi 16 mansir 2075 evening 6-40 sun Krishi 16 mansir 2075 evening 6-40 sun-79339.mp3 Click Here
68 Krishi 23 Mangsir 2075 Evening 6-40 Sunday Krishi 23 Mangsir 2075 Evening 6-40 Sunday-22951.mp3 Click Here
69 krishi 3 aasar 2075 evening 6-40 sun krishi 3 aasar 2075 evening 6-40 sun-76155.mp3 Click Here
70 krishi 10 aasar 2075 evening 6-40 sun krishi 10 aasar 2075 evening 6-40 sun-76151.mp3 Click Here
71 krishi 17 aasar 2075 EVening 6-40 Sun krishi 17 aasar 2075 EVening 6-40 Sun-75896.mp3 Click Here
72 krishi 24 aasar 2075 evening 6-40 sun krishi 24 aasar 2075 evening 6-40 sun-14636.mp3 Click Here
73 Krishi 31 Asaar 2075 Evening 6-40 Sunday Krishi 31 Asaar 2075 Evening 6-40 Sunday-94719.mp3 Click Here
74 Krishi 7 Asoj 2075 Evening 6-40 Sunday Krishi 7 Asoj 2075 Evening 6-40 Sunday-68198.mp3 Click Here
75 krishi 14 asoja 2075 evening 6-40 sun krishi 14 asoja 2075 evening 6-40 sun-19096.mp3 Click Here
76 krishi 21 asoja 2075 evening 6-40 sun final krishi 21 asoja 2075 evening 6-40 sun final-75662.mp3 Click Here
77 krishi 21 asoja 2075 evening 6-40 sun krishi 21 asoja 2075 evening 6-40 sun-87172.mp3 Click Here
78 Krishi 2 Baisakh 2075 Evening 6-40 Sunday Krishi 2 Baisakh 2075 Evening 6-40 Sunday-68797.mp3 Click Here
79 krishi 9 baishak 2075 evening 6-40 sun final krishi 9 baishak 2075 evening 6-40 sun final-34146.mp3 Click Here
80 krishi 16 Baishak 2075 even 6-40 sun krishi 16 Baishak 2075 even 6-40 sun-46427.mp3 Click Here
81 Krishi 23 Baisakh 2075 Evening 6-40 Sunday Krishi 23 Baisakh 2075 Evening 6-40 Sunday-45289.mp3 Click Here
82 Krishi 30 Baisakh 2075 Evening 6-40 Sunday Krishi 30 Baisakh 2075 Evening 6-40 Sunday-95606.mp3 Click Here
83 krishi 6 jeath 2075 evening 6-40 sun krishi 6 jeath 2075 evening 6-40 sun-36011.mp3 Click Here
84 Krishi 13 Jeth 2075 Evening 6-40 Sunday Krishi 13 Jeth 2075 Evening 6-40 Sunday-41070.mp3 Click Here
85 Krishi 27 Jesth 2075 Evening 6-40 Sunday Krishi 27 Jesth 2075 Evening 6-40 Sunday-29847.mp3 Click Here
86 Krishi 4 Kartik 2075 Evening 6-40 Sunday Krishi 4 Kartik 2075 Evening 6-40 Sunday-67363.mp3 Click Here
87 Krishi 11 Kartik 2075 Evening 6-40 Sunday Krishi 11 Kartik 2075 Evening 6-40 Sunday-32354.mp3 Click Here
88 Krishi 18 kartik 2075 evening 6-40 sun Krishi 18 kartik 2075 evening 6-40 sun-31326.mp3 Click Here
89 krishi 25 Kartik 2075 evening 6-40 sun krishi 25 Kartik 2075 evening 6-40 sun-67291.mp3 Click Here
90 Krishi Chhetriya 11 Kartik 2075 Aparanha 4-30 Krishi Chhetriya 11 Kartik 2075 Aparanha 4-30 -93906.mp3 Click Here
91 Chhetriya Krishi 6 Saun 2075 Aparannha 4-30 Chhetriya Krishi 6 Saun 2075 Aparannha 4-30-16613.MP3 Click Here
92 Krishi 6 saun 2075 Evening 6-40 sun Krishi 6 saun 2075 Evening 6-40 sun-80085.mp3 Click Here
93 Krishi 13 saun 2075 evening 6-40 sun Krishi 13 saun 2075 evening 6-40 sun-40462.mp3 Click Here
94 Krishi 27 saun 2075 evening 6-40 sun Krishi 27 saun 2075 evening 6-40 sun-87289.mp3 Click Here
95 Krishi 3 Bhadra 2075 Evening 6-40 Sunday Krishi 3 Bhadra 2075 Evening 6-40 Sunday-70435.mp3 Click Here
S.N File Name File Download
1 Krishi 11 Baisakh 2074 Monday Evening 6-40 Krishi 11 Baisakh 2074 Monday Evening 6-40-18594.mp3 Click Here
2 Krishi 18 Baisakh 2074 Mon Evening 6-40 Krishi 18 Baisakh 2074 Mon Evening 6-40-99124.mp3 Click Here
3 Krishi 25 Baisakh 2074 Mon Evening 6-40 Final Krishi 25 Baisakh 2074 Mon Evening 6-40 Final-15755.mp3 Click Here
4 Krishi 1 Jesth 2074 Mon Evening 6-40 Final Krishi 1 Jesth 2074 Mon Evening 6-40 Final-15734.mp3 Click Here
5 Krishi 8 Jeth 2074 Evening 6-40 Monday Krishi 8 Jeth 2074 Evening 6-40 Monday-38817.mp3 Click Here
6 Krishi 15 Jesth 2074 Evening 6-40 Monday Krishi 15 Jesth 2074 Evening 6-40 Monday-25706.mp3 Click Here
7 Krishi 22 jeath 2074 evening 6-40 mon Krishi 22 jeath 2074 evening 6-40 mon-31569.mp3 Click Here
8 krishi 29 jeath 2073 Evening 6-40 Mon krishi 29 jeath 2073 Evening 6-40 Mon-73318.mp3 Click Here
9 Krishi 5 Aasar 2074 Evening 6-40 Mon - Copy Krishi 5 Aasar 2074 Evening 6-40 Mon - Copy-11039.mp3 Click Here
10 Krishi 26 Asaar 2074 Evening 6-40 Monday Krishi 26 Asaar 2074 Evening 6-40 Monday-94775.mp3 Click Here
11 Krishi 2 Saun 2074 Evening 6-40 Monday Krishi 2 Saun 2074 Evening 6-40 Monday-73628.mp3 Click Here
12 Krishi 9 saun 2074 Evening 6-40 mon Krishi 9 saun 2074 Evening 6-40 mon-91439.mp3 Click Here
13 Krishi 16 saun 2074 Evening 6-40 Mon Krishi 16 saun 2074 Evening 6-40 Mon-93264.mp3 Click Here
14 Krishi 23 Saun 2074 Evening 6-40 Monday Final Krishi 16 saun 2074 Evening 6-40 Mon-22625.mp3 Click Here
15 Krishi 30 saun 2074 evening 6-40 Mon Krishi 30 saun 2074 evening 6-40 Mon-60489.mp3 Click Here
16 Krishi 5 bhadra 2074 Evening 6-40 Mon Krishi 5 bhadra 2074 Evening 6-40 Mon-80646.mp3 Click Here
17 Krishi 12 Bhadra 2074 Evening 6-40 Mon Krishi 12 Bhadra 2074 Evening 6-40 Mon-78124.mp3 Click Here
18 Krishi 19 bhadra 2074 evening 6-40 Mon final Krishi 19 bhadra 2074 evening 6-40 Mon final-41248.mp3 Click Here
19 Krishi 19 bhadra 2074 evening 6-40 Mon Krishi 19 bhadra 2074 evening 6-40 Mon-38492.mp3 Click Here
20 Krishi 26 Bhadra 2074 Evening 6-40 Monday Final Krishi 26 Bhadra 2074 Evening 6-40 Monday Final-75305.mp3 Click Here
21 Krishi 2 asoja 2074 evening 6-40 Mon Krishi 2 asoja 2074 evening 6-40 Mon-34425.mp3 Click Here
22 Krishi 2asoja 2074 evening 6-40 Mon Krishi 2asoja 2074 evening 6-40 Mon-73579.mp3 Click Here
23 Krishi 9 asoja 2074 Evening 6-40 Mon Krishi 9 asoja 2074 Evening 6-40 Mon-16592.mp3 Click Here
24 Krishi 16 asoja 2074 Evening 6-40 Mon Krishi 16 asoja 2074 Evening 6-40 Mon-79831.mp3 Click Here
25 Krishi 23 asoja 2074 vening 6-40 mon Krishi 23 asoja 2074 vening 6-40 mon-89886.mp3 Click Here
26 Krishi 30 Asoja 2074 Evening 6-40 Monday Krishi 30 Asoja 2074 Evening 6-40 Monday-12634.mp3 Click Here
27 krishi 6 kartik 2074 even 6-40 mon krishi 6 kartik 2074 even 6-40 mon-26732.mp3 Click Here
28 krishi 13 kartik 2074 evening 6-40 mon krishi 13 kartik 2074 evening 6-40 mon-98538.mp3 Click Here
29 Krishi 20 kartik 2074 Evening 6-40 mon Krishi 20 kartik 2074 Evening 6-40 mon-56786.mp3 Click Here
30 Krishi 20 kartik 2074 Evening 6-40 Monday Krishi 20 kartik 2074 Evening 6-40 Monday-59272.mp3 Click Here
31 krishi 27 kartik 2074 Evening 6-40 mon krishi 27 kartik 2074 Evening 6-40 mon-82799.mp3 Click Here
32 Krishi 5 Chaitra 2074 Evening 6-40 Monday (2) Krishi 5 Chaitra 2074 Evening 6-40 Monday (2)-33064.mp3 Click Here
33 Krishi 5 Chaitra 2074 Evening 6-40 Monday Krishi 5 Chaitra 2074 Evening 6-40 Monday-33294.mp3 Click Here
34 krishi 12 chitra 2074 evening 6-40 mon krishi 12 chitra 2074 evening 6-40 mon-17021.mp3 Click Here
35 krishi 19 chitra 2074 evening 6-40 mon krishi 19 chitra 2074 evening 6-40 mon-10105.mp3 Click Here
36 Krishi 26 Chaitra 2074 Evening 6-40 Monday Krishi 26 Chaitra 2074 Evening 6-40 Monday-96103.mp3 Click Here
37 Krishi 7 Jeth 2075 Evening 6-40 Monday Krishi 7 Jeth 2075 Evening 6-40 Monday-15603.mp3 Click Here
38 krishi 14 jeath 2075 evening 6-40 Mon krishi 14 jeath 2075 evening 6-40 Mon-80729.mp3 Click Here
39 Krishi 21 Jeth 2075 Evening 6-40 Monday Krishi 21 Jeth 2075 Evening 6-40 Monday-83989.mp3 Click Here
40 krishi 28 jesth 2075 evening 6-40 mon krishi 28 jesth 2075 evening 6-40 mon-30120.mp3 Click Here
41 Krishi 7 falgun 2074 Evening 6-40 Monday Krishi 7 falgun 2074 Evening 6-40 Monday-57537.mp3 Click Here
42 krishi 14 falgun 2074 Evening 6-40 Mon krishi 14 falgun 2074 Evening 6-40 Mon-30606.mp3 Click Here
43 Krishi 21 Fagun 2074 Evening 6-40 Monday Krishi 21 Fagun 2074 Evening 6-40 Monday-59996.mp3 Click Here
44 Krishi 28 fagun 2074 Evening 6-40 Mon Krishi 28 fagun 2074 Evening 6-40 Mon-10415.mp3 Click Here
45 Krishi 31 Baisakh2075 Evening 6-40 Monday Krishi 31 Baisakh2075 Evening 6-40 Monday-69681.mp3 Click Here
46 Krishi 1 Magh 2074 Evening 6-40 Monday Krishi 1 Magh 2074 Evening 6-40 Monday-44481.mp3 Click Here
47 Krishi 8 Magh 2074 Evening 6-40 Monday Krishi 8 Magh 2074 Evening 6-40 Monday-14637.mp3 Click Here
48 Krishi 15 magh 2074 Evening 6-40 Mon Krishi 15 magh 2074 Evening 6-40 Mon-90983.mp3 Click Here
49 Krishi 22 Magh 2074 Evening 6-40 Mon Krishi 22 Magh 2074 Evening 6-40 Mon-50060.mp3 Click Here
50 krishi 29 magh 2074 Evening 6-40 mon krishi 29 magh 2074 Evening 6-40 mon-35261.mp3 Click Here
51 Krishi 4 Mangsir 2074 Evening 6-40 mon Krishi 4 Mangsir 2074 Evening 6-40 mon-69608.mp3 Click Here
52 Krishi 11 Mangsir 2074 Evening 6-40 Monday Krishi 11 Mangsir 2074 Evening 6-40 Monday-58520.mp3 Click Here
53 Krishi 18 Mangsir 2074 Evening 6-40 Monday Krishi 18 Mangsir 2074 Evening 6-40 Monday-27435.mp3 Click Here
54 Krishi 22 Magh 2074 Evening 6-40 Mon Krishi 22 Magh 2074 Evening 6-40 Mon-61546.mp3 Click Here
55 Krishi 25 mangsir 2074 Evening 6-40 mon Krishi 25 mangsir 2074 Evening 6-40 mon-65685.mp3 Click Here
56 Krishi 3 pouch 2074 Evening 6-40 Mon Krishi 3 pouch 2074 Evening 6-40 Mon-22448.mp3 Click Here
57 Krishi 10 Poush 2074 Evening 6-40 Monday Krishi 10 Poush 2074 Evening 6-40 Monday-17099.mp3 Click Here
58 krishi 17 pouch 2074 even 6-40 mon krishi 17 pouch 2074 even 6-40 mon-64582.mp3 Click Here
59 Krishi 18 Poush 2074 Evening 6-40 Monday Krishi 18 Poush 2074 Evening 6-40 Monday-52835.mp3 Click Here
60 krishi 24 pouch 2074 even 6-40 mon krishi 24 pouch 2074 even 6-40 mon-41063.mp3 Click Here
61 Krishi 3 mansir 2075 Evening 6-40 mon Krishi 3 mansir 2075 Evening 6-40 mon-49726.mp3 Click Here
62 Krishi 10 Mangsir 2075 Evening 6-40 Mon Krishi 10 Mangsir 2075 Evening 6-40 Mon-29179.mp3 Click Here
63 Krishi 17 mansir 2075 evening 6-40 mon Krishi 17 mansir 2075 evening 6-40 mon-64457.mp3 Click Here
64 Krishi 24 Mangsir 2075 Evening 6-40 Monday Krishi 24 Mangsir 2075 Evening 6-40 Monday-41819.mp3 Click Here
65 Krishi 4 Asaar 2075 Evening 6-40 Monday Krishi 4 Asaar 2075 Evening 6-40 Monday-13976.mp3 Click Here
66 Krishi 11 aasar 2075 evening 6-40 mon Krishi 11 aasar 2075 evening 6-40 mon-60721.mp3 Click Here
67 krishi 18 aasar 2075 evening 6-40 mon krishi 18 aasar 2075 evening 6-40 mon-45164.mp3 Click Here
68 Krishi 25 aasar 2075 evening 6-40 mon Krishi 25 aasar 2075 evening 6-40 mon-98294.mp3 Click Here
69 Krishi 32 Asaar 2075 Evening 6-40 Monday Krishi 32 Asaar 2075 Evening 6-40 Monday-37688.mp3 Click Here
70 Krishi 8 Asoj 2075 Evening 6-40 Monday Krishi 8 Asoj 2075 Evening 6-40 Monday-40112.mp3 Click Here
71 Krishi 15 asoja 2075 evening 6-40 mon Krishi 15 asoja 2075 evening 6-40 mon-14946.mp3 Click Here
72 Krishi 22 asoja 2075 evening 6-40 mon Krishi 22 asoja 2075 evening 6-40 mon-23822.mp3 Click Here
73 Krishi 29 Asoja 2074 Evening 6-40 Monday Krishi 29 Asoja 2074 Evening 6-40 Monday-45584.mp3 Click Here
74 krishi 3 Baishak 2075 evein 6-40 MOn krishi 3 Baishak 2075 evein 6-40 MOn-47357.mp3 Click Here
75 Krishi 10 Baisakh 2075 Evening 6-40 Mon Krishi 10 Baisakh 2075 Evening 6-40 Mon-51022.MP3 Click Here
76 krishi 17 baishak 2075 evening 6-40 mon krishi 17 baishak 2075 evening 6-40 mon-15952.mp3 Click Here
77 Krishi 24 Baisakh 2075 Evening 6-40 Monday Krishi 24 Baisakh 2075 Evening 6-40 Monday-64793.MP3 Click Here
78 krishi 30 Baisah 2075 evening 6-40 monday krishi 30 Baisah 2075 evening 6-40 monday-19306.mp3 Click Here
79 krishi 31 Baisah 2075 evening 6-40 monday krishi 31 Baisah 2075 evening 6-40 monday-43562.mp3 Click Here
80 Krishi 7 Jeth 2075 Evening 6-40 Monday Krishi 7 Jeth 2075 Evening 6-40 Monday-27362.mp3 Click Here
81 krishi 14 jeath 2075 evening 6-40 Mon krishi 14 jeath 2075 evening 6-40 Mon-39571.mp3 Click Here
82 Krishi 21 Jeth 2075 Evening 6-40 Monday Krishi 21 Jeth 2075 Evening 6-40 Monday-15392.mp3 Click Here
83 krishi 28 jesth 2075 evening 6-40 mon krishi 28 jesth 2075 evening 6-40 mon-10243.mp3 Click Here
84 Krishi 5 Kartik 2075 evenin g 6-40 mon Krishi 5 Kartik 2075 evenin g 6-40 mon-29335.mp3 Click Here
85 Krishi 12 Kartik 2075 Evening 6-40 Monday Krishi 12 Kartik 2075 Evening 6-40 Monday-59049.mp3 Click Here
86 Krishi 19 Kartik 2075 evening 6-40 mon Krishi 19 Kartik 2075 evening 6-40 mon-49779.mp3 Click Here
87 Krishi 26 Kartik 2075 Evening 6-40 Monday Krishi 26 Kartik 2075 Evening 6-40 Monday-83620.mp3 Click Here
88 Krishi 4 Bhadra 2075 evenin g 6-40 mon Krishi 4 Bhadra 2075 evenin g 6-40 mon-99294.mp3 Click Here
89 Krishi 7 Saun 2075 Evening 6-40 Monday Krishi 7 Saun 2075 Evening 6-40 Monday-98915.mp3 Click Here
90 Krishi 14 saun 2075 evenin g 6-40 mon Krishi 14 saun 2075 evenin g 6-40 mon-61558.mp3 Click Here
91 Krishi 28 saun 2075 evening 6-40 mon Krishi 28 saun 2075 evening 6-40 mon-13706.mp3 Click Here
92 Krishi 4 Bhadra 2075 Evening 6-40 Monday Krishi 4 Bhadra 2075 Evening 6-40 Monday-14004.mp3 Click Here
93 Krishi 11 Asoj 2075 Evening 6-40 Monday Krishi 11 Asoj 2075 Evening 6-40 Monday-98626.mp3 Click Here
S.N File Name File Download
1 Krishi 12 Baisakh 2074 Tue Evening 6-40 Krishi 12 Baisakh 2074 Tue Evening 6-40-58532.mp3 Click Here
2 Krishi 19 Baisah 2074 Tue Evening 6-40 - Copy Krishi 19 Baisah 2074 Tue Evening 6-40 - Copy-47348.mp3 Click Here
3 Krishi 19 Baisakh 2074 Tue Evening 6-40 Krishi 19 Baisakh 2074 Tue Evening 6-40-30335.mp3 Click Here
4 Krishi 26 Baisakh 2074 Evening 6-40 Tuesday Krishi 26 Baisakh 2074 Evening 6-40 Tuesday-67498.mp3 Click Here
5 Krishi 2 Jeath 2073 Tue Evening 6-40 Krishi 2 Jeath 2073 Tue Evening 6-40-63358.mp3 Click Here
6 Krishi 9 Jeth 2074 Evening 6-40 Tuesday Krishi 9 Jeth 2074 Evening 6-40 Tuesday-30279.mp3 Click Here
7 Krishi 16 Jesth 2074 Evening 6-40 Tuesday Krishi 16 Jesth 2074 Evening 6-40 Tuesday-34253.mp3 Click Here
8 Krishi 23 Jesth 2074 Evening 6-40 Tuesday Final Krishi 23 Jesth 2074 Evening 6-40 Tuesday Final-57314.mp3 Click Here
9 Krishi 30 Jesth 2074 Evening 6-40 Tuesday Krishi 30 Jesth 2074 Evening 6-40 Tuesday-39739.mp3 Click Here
10 krishi 6 aasar 2074 Evening 6-40 Tues - Copy krishi 6 aasar 2074 Evening 6-40 Tues - Copy-27745.mp3 Click Here
11 Krishi 27 Asaar 2074 Evening 6-4 Tuesday Krishi 27 Asaar 2074 Evening 6-4 Tuesday-72717.MP3 Click Here
12 Krishi 3 Saun 2074 Evening 6-40 Tuesday Krishi 3 Saun 2074 Evening 6-40 Tuesday-13336.mp3 Click Here
13 Krishi 3 Saun2074 Evening 6-40 Tuesday Krishi 3 Saun2074 Evening 6-40 Tuesday-57101.mp3 Click Here
14 Krishi 10 Saun 2074 Evening 6-30 Tuesday Krishi 10 Saun 2074 Evening 6-30 Tuesday-30171.mp3 Click Here
15 Krishi 17 Saun 2074 Evening 6-40 Tues Krishi 17 Saun 2074 Evening 6-40 Tues-28587.mp3 Click Here
16 Krishi 24 Saun 2074 Evening 6-40 Tuesday Krishi 24 Saun 2074 Evening 6-40 Tuesday-75636.mp3 Click Here
17 Krishi 31 saun 2074 Evening 6-40 Tuesday Krishi 31 saun 2074 Evening 6-40 Tuesday-98386.mp3 Click Here
18 Krishi Saun 8 Tuesday 2075 Krishi Saun 8 Tuesday 2075-74779.mp3 Click Here
19 Krishi 6 Bhadra 2074 Evening 6-40 Tuesday Krishi 6 Bhadra 2074 Evening 6-40 Tuesday-98464.mp3 Click Here
20 Krishi 20 Bhadra 2074 Evening 6-40 Tues Krishi 20 Bhadra 2074 Evening 6-40 Tues-38234.mp3 Click Here
21 Krishi 20 bhadra 2074 Evening 6-40 Tuesday Krishi 20 bhadra 2074 Evening 6-40 Tuesday-84018.mp3 Click Here
22 Krishi 20 Vadra 2074 Tuesday Evening 6.40 Krishi 20 Vadra 2074 Tuesday Evening 6.40-23614.mp3 Click Here
23 Krishi 27 Bhadra 2074 Evening 6-40 Tuesday Krishi 27 Bhadra 2074 Evening 6-40 Tuesday-91277.mp3 Click Here
24 Krishi 3 Asoj 2074 Evening 6-40 Tuesday Krishi 3 Asoj 2074 Evening 6-40 Tuesday-57804.mp3 Click Here
25 Krishi 10 Asoj 2074 Evening 6-40 Tuesday Krishi 10 Asoj 2074 Evening 6-40 Tuesday-51856.mp3 Click Here
26 Krishi 17 Asoj 2074 Evening 6-40 Tuesday Krishi 17 Asoj 2074 Evening 6-40 Tuesday-18543.mp3 Click Here
27 Krishi 24 Asoj 2074 Evening 6-40 Tuesday Krishi 24 Asoj 2074 Evening 6-40 Tuesday-28888.mp3 Click Here
28 Krishi 31 Asoj 2074 Evening 6-40 Tuesday Krishi 31 Asoj 2074 Evening 6-40 Tuesday-74696.mp3 Click Here
29 Krishi 7 Kartik 2074 Tues Evening 6-40 final Krishi 7 Kartik 2074 Tues Evening 6-40 final-97026.mp3 Click Here
30 Krishi 21 Kartik 2074 Evening 6-40 Tuesday Krishi 21 Kartik 2074 Evening 6-40 Tuesday-65341.mp3 Click Here
31 Krishi 28 Kartik 2074 Tues Evening 6-40 Krishi 28 Kartik 2074 Tues Evening 6-40-51313.mp3 Click Here
32 Krishi16 Asoj 2075 tues Krishi16 Asoj 2075 tues -94802.mp3 Click Here
33 Krishi 6 Chaitra 2074 Evening 6-40 Tuesday Krishi 6 Chaitra 2074 Evening 6-40 Tuesday-37289.mp3 Click Here
34 Krishi 13 Chaitra 2074 Evening 6-40 Tuesday Krishi 13 Chaitra 2074 Evening 6-40 Tuesday-87857.mp3 Click Here
35 Krishi 20 Chaitra 2074 Tues Evening 6-40 Krishi 20 Chaitra 2074 Tues Evening 6-40-50840.mp3 Click Here
36 Krishi 27 Chaitra 2074 Tues Evening 6-30 Krishi 27 Chaitra 2074 Tues Evening 6-30-42408.mp3 Click Here
37 Krishi 1 Jesth 2075 Evening 6-40 Tuesday Final Krishi 1 Jesth 2075 Evening 6-40 Tuesday Final-24554.mp3 Click Here
38 Krishi 8 Jeth 2075 Evening 6-40 Tuesday Krishi 8 Jeth 2075 Evening 6-40 Tuesday-93579.mp3 Click Here
39 Krishi 15 Jesth 2075 Evening 6-40 Tuesday Krishi 15 Jesth 2075 Evening 6-40 Tuesday-81478.mp3 Click Here
40 Krishi 29 jeath 2075 Evening 6-40 Tues Krishi 29 jeath 2075 Evening 6-40 Tues-75376.mp3 Click Here
41 Krishi 1 Fagun 2074 Evening 6-40 Tuesday Krishi 1 Fagun 2074 Evening 6-40 Tuesday-32576.mp3 Click Here
42 Krishi 8 Fagunj 2074 Evening 6-40 Tuesday Krishi 8 Fagunj 2074 Evening 6-40 Tuesday-26951.mp3 Click Here
43 Krishi 15 Fagun 2074 Evening 6-40 Tuesday Krishi 15 Fagun 2074 Evening 6-40 Tuesday-91761.mp3 Click Here
44 Krishi 22 Fagun 2074 Evening 6-40 Tuesday Krishi 22 Fagun 2074 Evening 6-40 Tuesday-52612.mp3 Click Here
45 Krishi 29 Fagun 2074 Evening 6-40 Tuesday Krishi 29 Fagun 2074 Evening 6-40 Tuesday-45411.mp3 Click Here
46 Krishi 2 Magh 2074 Evening 6-40 Tuesday Krishi 2 Magh 2074 Evening 6-40 Tuesday-46003.mp3 Click Here
47 Krishi 8 Magh 2074 Evening 6-40 Tuesday Krishi 8 Magh 2074 Evening 6-40 Tuesday-14980.mp3 Click Here
48 Krishi 9 Magh 2074 Evening 6-40 Tuesday Krishi 9 Magh 2074 Evening 6-40 Tuesday-37737.mp3 Click Here
49 Krishi 16 Magh 2074 Evening 6-40 Tuesday Krishi 16 Magh 2074 Evening 6-40 Tuesday-15449.mp3 Click Here
50 Krishi 23 Magh 2074 Evening 6-40 Tuesday Krishi 23 Magh 2074 Evening 6-40 Tuesday-28964.mp3 Click Here
51 Krishi 5 Mangsir 2074 Evening 6-40 Tues Krishi 5 Mangsir 2074 Evening 6-40 Tues-84863.mp3 Click Here
52 Krishi 11 Mangsir 2075 Tues Evening 6-40 Krishi 11 Mangsir 2075 Tues Evening 6-40-95652.mp3 Click Here
53 Krishi 12 Mangsir 2074 Tues Evening 6-40 Krishi 12 Mangsir 2074 Tues Evening 6-40-30801.mp3 Click Here
54 Krishi 19 Mangsir 2074 Evening 6-40 Tuesday Krishi 19 Mangsir 2074 Evening 6-40 Tuesday-72048.mp3 Click Here
55 Krishi 23 Magh 2074 Evening 6-40 Tuesday Krishi 23 Magh 2074 Evening 6-40 Tuesday-75455.mp3 Click Here
56 Krishi 26 Mangsir 2074 Evening 6-40 Tuesday Krishi 26 Mangsir 2074 Evening 6-40 Tuesday-97712.mp3 Click Here
57 Krishi 4 Poush 2074 Evening 6-40 Tuesday Krishi 4 Poush 2074 Evening 6-40 Tuesday-22218.mp3 Click Here
58 Krishi 25 Poush 2074 Evening 6-40 Tuesday Krishi 25 Poush 2074 Evening 6-40 Tuesday-97887.mp3 Click Here
59 Krishi 11 Poush 2074 Evening 6-40 Tuesday Krishi 11 Poush 2074 Evening 6-40 Tuesday-14956.mp3 Click Here
60 Krishi 4 Mangsir 2075 Evening 6-40 Tuesday Krishi 4 Mangsir 2075 Evening 6-40 Tuesday-98099.mp3 Click Here
61 Krishi 11 Mangsir 2075 Tues Evening 6-40 Krishi 11 Mangsir 2075 Tues Evening 6-40-42487.mp3 Click Here
62 Krishi 18 Mangsir 2075 Evening 6-40 Tues Krishi 18 Mangsir 2075 Evening 6-40 Tues-41384.mp3 Click Here
63 Krishi 25 Mangsir 2075 Evening 6-40 Tuesday Krishi 25 Mangsir 2075 Evening 6-40 Tuesday-47095.mp3 Click Here
64 Krishi 1 Saun 2075 Evening 6-40 Tuesday Krishi 1 Saun 2075 Evening 6-40 Tuesday-28781.mp3 Click Here
65 Krishi 26 Asaar 2075 Tuesday Evening 6-40 Krishi 26 Asaar 2075 Tuesday Evening 6-40 -55562.mp3 Click Here
66 Krishi 5 Asaar 2075 Evening 6-40 Tuesday Krishi 5 Asaar 2075 Evening 6-40 Tuesday-78324.mp3 Click Here
67 Krishi 12 Asaar 2075 Evening 6-40 Tuesday Krishi 12 Asaar 2075 Evening 6-40 Tuesday -48444.mp3 Click Here
68 krishi 19 aasar 2075 evening 6-40 tues krishi 19 aasar 2075 evening 6-40 tues-89886.mp3 Click Here
69 Krishi 1 Asoj 2075 Evening 6-40 Tuesday Krishi 1 Asoj 2075 Evening 6-40 Tuesday-25638.mp3 Click Here
70 Krishi 2 Asoj 2075 Tuesday Evening 6-40 Final Krishi 2 Asoj 2075 Tuesday Evening 6-40 Final-24077.mp3 Click Here
71 Krishi 9 Asoj 2075 Evening 6-40 Tuesday Krishi 9 Asoj 2075 Evening 6-40 Tuesday-18193.mp3 Click Here
72 Krishi 16 Asoj 2075 Evening 6-40 Tues Krishi 16 Asoj 2075 Evening 6-40 Tues-91923.mp3 Click Here
73 Krishi 23 Asoj 2075 Evening 6-40 Tuesday Krishi 23 Asoj 2075 Evening 6-40 Tuesday-67967.mp3 Click Here
74 Krishi 4 Baisakh 2075 Evening6-40 Tue Final Krishi 4 Baisakh 2075 Evening6-40 Tue Final-79432.mp3 Click Here
75 Krishi 11 Baisakh 2075 Evening 6-40 Tues Krishi 11 Baisakh 2075 Evening 6-40 Tues-64360.mp3 Click Here
76 krishi 18 Baishak 2075 even 6-40 Tues krishi 18 Baishak 2075 even 6-40 Tues-25859.mp3 Click Here
77 Krishi 25 Baisakh 2075 Evening 6-40 Tuesday Krishi 25 Baisakh 2075 Evening 6-40 Tuesday-82189.MP3 Click Here
78 Krishi 1 Jesth 2075 Evening 6-40 Tuesday Final Krishi 1 Jesth 2075 Evening 6-40 Tuesday Final-96363.mp3 Click Here
79 Krishi 8 Jeth 2075 Evening 6-40 Tuesday Krishi 8 Jeth 2075 Evening 6-40 Tuesday-27989.mp3 Click Here
80 Krishi 15 Jesth 2075 Evening 6-40 Tuesday Krishi 15 Jesth 2075 Evening 6-40 Tuesday-48979.mp3 Click Here
81 Krishi 29 jeath 2075 Evening 6-40 Tues Krishi 29 jeath 2075 Evening 6-40 Tues-71695.mp3 Click Here
82 Krishi 6 Kartik 2075 Evening 6-40 Tuesday Krishi 6 Kartik 2075 Evening 6-40 Tuesday-91440.mp3 Click Here
83 Krishi 13 Kartik 2075 Evening 6-40 Tuesday Krishi 13 Kartik 2075 Evening 6-40 Tuesday-21643.mp3 Click Here
84 Krishi 20 Kartik 2075 Evening 6-40 Tuesday Krishi 20 Kartik 2075 Evening 6-40 Tuesday-78540.mp3 Click Here
85 Krishi 27 Kartik 2075 Evening 6-40 Tuesday Krishi 27 Kartik 2075 Evening 6-40 Tuesday-70980.mp3 Click Here
86 Krishi 1 Saun 2075 Evening 6-40 Tuesday Final Krishi 1 Saun 2075 Evening 6-40 Tuesday Final-39141.mp3 Click Here
87 Krishi 8 Saun 2075 Evening 6-40 Tuesday Krishi 8 Saun 2075 Evening 6-40 Tuesday-52815.mp3 Click Here
88 Krishi 15 Saun 2075 Evening 6-40 Tuesday Krishi 15 Saun 2075 Evening 6-40 Tuesday-12410.mp3 Click Here
89 Krishi 22 Saun 2074 Evening 6-40 Tuesday Krishi 22 Saun 2074 Evening 6-40 Tuesday-28779.mp3 Click Here
90 Krishi 29 Saun 2075 Evening 6-40 Tuesday Krishi 29 Saun 2075 Evening 6-40 Tuesday-59748.mp3 Click Here
91 Krishi 5 Bhadra 2075 Evening 6-40 Tuesday Krishi 5 Bhadra 2075 Evening 6-40 Tuesday-72401.mp3 Click Here
S.N File Name File Download
1 Krishi 6 Baisakh 2074 Wed Evening 6-40 Krishi 6 Baisakh 2074 Wed Evening 6-40-88527.mp3 Click Here
2 Krishi 13 Baisakh 2074 Evening 6-40 Wed Krishi 13 Baisakh 2074 Evening 6-40 Wed-44667.mp3 Click Here
3 Krishi 20 Baisakh 2074 Evening 6-40 Wed Final Krishi 20 Baisakh 2074 Evening 6-40 Wed Final-82781.mp3 Click Here
4 Krishi 27 Baishak 2074 evening 6-40 Wed Krishi 27 Baishak 2074 evening 6-40 Wed-70210.mp3 Click Here
5 Krishi 3 Jesth 2074 Wednesday Evening 6-40 Krishi 3 Jesth 2074 Wednesday Evening 6-40-41056.mp3 Click Here
6 Krishi 31 Jesth 2074 Evening 6-40 Wed Krishi 31 Jesth 2074 Evening 6-40 Wed-70236.mp3 Click Here
7 Krishi 10 Jesth 2074 Evening 6-40 Wednesday Krishi 10 Jesth 2074 Evening 6-40 Wednesday-93667.mp3 Click Here
8 Krishi 17 Jeath 2074 Evening 6-40 wed Krishi 17 Jeath 2074 Evening 6-40 wed-65538.mp3 Click Here
9 Krishi 17 Jeath 2074 Evening 6-40 wed.mp3 final Krishi 17 Jeath 2074 Evening 6-40 wed.mp3 final -17590.mp3 Click Here
10 krishi 24 jeath 2074 evening 6-40 Wed krishi 24 jeath 2074 evening 6-40 Wed-78098.mp3 Click Here
11 krishi 7 aasar 2074 evening 6-40 Wed - Copy krishi 7 aasar 2074 evening 6-40 Wed - Copy-26779.mp3 Click Here
12 Krishi 14 Asaar 2074 Evening 6-40 Wed Final Krishi 14 Asaar 2074 Evening 6-40 Wed Final-19865.mp3 Click Here
13 Krishi 21 Asaar 2074 Evening 6-40 Wednesday Krishi 21 Asaar 2074 Evening 6-40 Wednesday-72399.mp3 Click Here
14 Krishi 28 aasar 2074 Evening 6-40 Wed Krishi 28 aasar 2074 Evening 6-40 Wed-24067.mp3 Click Here
15 Krishi 4 Saun 2074 Evening 6-40 Wednesday Krishi 4 Saun 2074 Evening 6-40 Wednesday-43218.mp3 Click Here
16 Krishi 11 saun 2074 evening 6-40 Wed Krishi 11 saun 2074 evening 6-40 Wed-89172.mp3 Click Here
17 Krishi 18 Saun 2074 Evening 6-40 Wed Krishi 18 Saun 2074 Evening 6-40 Wed-12418.mp3 Click Here
18 Krishi 18 Saun 2074 Evening 6-40 WednesdayFinal Krishi 18 Saun 2074 Evening 6-40 WednesdayFinal-27824.mp3 Click Here
19 Krishi 25 saun 2074 evening 6-40 Wed Krishi 25 saun 2074 evening 6-40 Wed-28803.mp3 Click Here
20 Krishi 32 saun 2074 Evening 6-40 Wed Krishi 32 saun 2074 Evening 6-40 Wed-41287.mp3 Click Here
21 Krishi 32 Saun 2074 Evening 6-40 Wednesday Krishi 32 Saun 2074 Evening 6-40 Wednesday-56172.mp3 Click Here
22 Krishi 7 Bhadra 2074 Evening 6-40 Wednesday Krishi 7 Bhadra 2074 Evening 6-40 Wednesday-22404.mp3 Click Here
23 Krishi 14 bhadra 2074 Evening 6-40 Wednesday Krishi 14 bhadra 2074 Evening 6-40 Wednesday-75259.mp3 Click Here
24 Krishi 21 Bhadra 2074 Evening 6-40 Wed Final Krishi 21 Bhadra 2074 Evening 6-40 Wed Final-41236.mp3 Click Here
25 Krishi 28 Bhadra 2074 Evening 6-40 Wednesday Krishi 28 Bhadra 2074 Evening 6-40 Wednesday-25127.mp3 Click Here
26 Krishi 4 asoja 2074 Eve 6-40 wed Krishi 4 asoja 2074 Eve 6-40 wed-34906.mp3 Click Here
27 krishi 11 Asoja 2074 Evening 6-40 WEd krishi 11 Asoja 2074 Evening 6-40 WEd-40201.mp3 Click Here
28 Krishi 18 Asoj 2074 Evening 6-40 Wednesday Krishi 18 Asoj 2074 Evening 6-40 Wednesday-44981.mp3 Click Here
29 krishi 25 asoja 2074 Evening 6-40 wed krishi 25 asoja 2074 Evening 6-40 wed-74026.mp3 Click Here
30 Krishi 1 Kartik 2074 Evening 6-40 Wed Final Krishi 1 Kartik 2074 Evening 6-40 Wed Final-88483.mp3 Click Here
31 Krishi 8 Kartik 2074 Evening 6-40 Wednesday Final Krishi 8 Kartik 2074 Evening 6-40 Wednesday Final-64774.mp3 Click Here
32 Krishi 15 Kartik 2074 Evening 6-40 wed Krishi 15 Kartik 2074 Evening 6-40 wed-26783.mp3 Click Here
33 Krishi 22 Kartik 2074 Evening 6-40 Wednesday Krishi 22 Kartik 2074 Evening 6-40 Wednesday-77421.mp3 Click Here
34 Krishi 5 Baisakh 2075 Evening 6-40 Wed Final (2) Krishi 5 Baisakh 2075 Evening 6-40 Wed Final (2)-42884.MP3 Click Here
35 Krishi 14 chitra 2074 6-40 Wed Krishi 14 chitra 2074 6-40 Wed-53468.mp3 Click Here
36 krishi 21 chitra 2074 Eveing 6-40 Wed krishi 21 chitra 2074 Eveing 6-40 Wed-66642.mp3 Click Here
37 Krishi 28 chitra 2074 Even 6-40 wed Krishi 28 chitra 2074 Even 6-40 wed-93975.mp3 Click Here
38 Krishi 7 Chaitra 2074 Evening 6-40 Wednesday Krishi 7 Chaitra 2074 Evening 6-40 Wednesday-83041.mp3 Click Here
39 krishi 2 jeath 2075 even 6-40 Wed krishi 2 jeath 2075 even 6-40 Wed-52483.mp3 Click Here
40 Krishi 9 Jeth 2075 Evening 6-40 Wed Krishi 9 Jeth 2075 Evening 6-40 Wed-43991.mp3 Click Here
41 Krishi 16 Jeth 2075 Evening 6-40 Wednesday Krishi 16 Jeth 2075 Evening 6-40 Wednesday-14905.mp3 Click Here
42 Krishi 23 Jeth 2075 Evening 6-40 Wednesday Krishi 23 Jeth 2075 Evening 6-40 Wednesday-86618.mp3 Click Here
43 krishi 30 jeath 2075 evening 6-40 wed krishi 30 jeath 2075 evening 6-40 wed-93536.mp3 Click Here
44 Krishi 2 Fagun 2074 Evening 6-40 Wed Krishi 2 Fagun 2074 Evening 6-40 Wed -17357.mp3 Click Here
45 krishi 9 falgun 2074 Eveing 6-40 Wed krishi 9 falgun 2074 Eveing 6-40 Wed-61245.mp3 Click Here
46 Krishi 16 Fagun 2074 Evening 6-40 Wednesday- Krishi 16 Fagun 2074 Evening 6-40 Wednesday--57115.mp3 Click Here
47 Krishi 23 Fagun 2074 Evening 6-40 Wed Final Krishi 23 Fagun 2074 Evening 6-40 Wed Final-99113.mp3 Click Here
48 Krishi 30 Fagun 2074 Evening 6-40 Wednesday Final Krishi 30 Fagun 2074 Evening 6-40 Wednesday Final-64472.mp3 Click Here
49 Krishi 10 magh 2074 Evening 6-40 wed Krishi 10 magh 2074 Evening 6-40 wed-48438.mp3 Click Here
50 krishi 17 magh 2074 Eveing 6-40 Wed krishi 17 magh 2074 Eveing 6-40 Wed-68831.mp3 Click Here
51 Krishi 24 Magh 2074 Evening 6-40 Wed Krishi 24 Magh 2074 Evening 6-40 Wed-71291.mp3 Click Here
52 Krishi 24 Magh 2074 Evening 6-40 Wednesday Krishi 24 Magh 2074 Evening 6-40 Wednesday-74583.mp3 Click Here
53 Krishi 6 mansir 2074 Evening 6-40 Wed f Krishi 6 mansir 2074 Evening 6-40 Wed f-98845.mp3 Click Here
54 Krishi 6 mansir 2074 Evening 6-40 Wed final Krishi 6 mansir 2074 Evening 6-40 Wed final-36338.mp3 Click Here
55 krishi 13 mangsir 2074 Evening 6-40 Wed krishi 13 mangsir 2074 Evening 6-40 Wed-11603.mp3 Click Here
56 Krishi 20 Mangsir 2074 Evening 6-40 wed Krishi 20 Mangsir 2074 Evening 6-40 wed-85453.mp3 Click Here
57 Krishi 27 Mangsir 2074 Evening 6-40 wed Krishi 27 Mangsir 2074 Evening 6-40 wed-56212.mp3 Click Here
58 Krishi 5 Poush 2074 Evening 6-40 Wednesday Final Krishi 5 Poush 2074 Evening 6-40 Wednesday Final-62701.mp3 Click Here
59 Krishi 12 Poush 2074 Evening 6-49 Wednesday Krishi 12 Poush 2074 Evening 6-49 Wednesday-69225.mp3 Click Here
60 krishi 19 pouch 2074 evening 6-40 wed krishi 19 pouch 2074 evening 6-40 wed-81260.mp3 Click Here
61 krishi 26 pouch 2074 Evening 6-40 wed krishi 26 pouch 2074 Evening 6-40 wed-74217.mp3 Click Here
62 Krishi 30 Fagun 2074 Evening 6-40 Wednesday Final Krishi 30 Fagun 2074 Evening 6-40 Wednesday Final-19321.mp3 Click Here
63 Krishi 5 Mangsir 2075 Evening 6-40 Wed Krishi 5 Mangsir 2075 Evening 6-40 Wed-82975.mp3 Click Here
64 Krishi 12 Mangsir 2075 Evening 6-40 wed Krishi 12 Mangsir 2075 Evening 6-40 wed-67760.mp3 Click Here
65 Krishi 19 Mansir 2075 Evening 6-40 Wed Final Krishi 19 Mansir 2075 Evening 6-40 Wed Final-29903.mp3 Click Here
66 Krishi 26 Mangsir 2075 Evening 6-40 Wed Krishi 26 Mangsir 2075 Evening 6-40 Wed-59122.mp3 Click Here
67 krishi 6 aasar 2075 Evening 6-40 Wed krishi 6 aasar 2075 Evening 6-40 Wed-78400.mp3 Click Here
68 krishi 13 aasar 2074 Evening 6-40 Wed krishi 13 aasar 2074 Evening 6-40 Wed-10097.mp3 Click Here
69 Krishi 20 aasar 2075 evening 6-40 wed Krishi 20 aasar 2075 evening 6-40 wed-54095.mp3 Click Here
70 Krishi 27 Asaar 2075 Evening 6-40 Wednesday Krishi 27 Asaar 2075 Evening 6-40 Wednesday-33474.mp3 Click Here
71 Krishi 10 Asoj 2075 Evening 6-40 Wednesday Krishi 10 Asoj 2075 Evening 6-40 Wednesday-91259.mp3 Click Here
72 Krishi 17 Asoj 2075 Evening 6-40 Wed Krishi 17 Asoj 2075 Evening 6-40 Wed -62518.mp3 Click Here
73 krishi 31 Asoj 2075 Evening 6-40 Wed krishi 31 Asoj 2075 Evening 6-40 Wed-50530.mp3 Click Here
74 Krishi 5 Baisakh 2075 Evening 6-40 Wed Krishi 5 Baisakh 2075 Evening 6-40 Wed -15133.MP3 Click Here
75 krishi 12 baishak 2075 evening 6-40 Wed krishi 12 baishak 2075 evening 6-40 Wed-19364.mp3 Click Here
76 Krishi 19 Baisakh 2075 Evening 6-40 Wed Krishi 19 Baisakh 2075 Evening 6-40 Wed-39030.MP3 Click Here
77 Krishi 26 Baisakh 2075 Evening 6-40 Wed Krishi 26 Baisakh 2075 Evening 6-40 Wed-73056.MP3 Click Here
78 krishi 2 jeath 2075 even 6-40 Wed krishi 2 jeath 2075 even 6-40 Wed-50327.mp3 Click Here
79 Krishi 9 Jeth 2075 Evening 6-40 Wed Krishi 9 Jeth 2075 Evening 6-40 Wed-55917.mp3 Click Here
80 Krishi 16 Jeth 2075 Evening 6-40 Wednesday Krishi 16 Jeth 2075 Evening 6-40 Wednesday-92281.mp3 Click Here
81 Krishi 23 Jeth 2075 Evening 6-40 Wednesday Krishi 23 Jeth 2075 Evening 6-40 Wednesday-34324.mp3 Click Here
82 krishi 30 jeath 2075 evening 6-40 wed krishi 30 jeath 2075 evening 6-40 wed-45899.mp3 Click Here
83 Krishi 7 Kartik 2075 Evening 6-40 wed Krishi 7 Kartik 2075 Evening 6-40 wed-10891.mp3 Click Here
84 Krishi 14 kartik 2075 Evening 6-40 Wed final Krishi 14 kartik 2075 Evening 6-40 Wed final-40405.mp3 Click Here
85 Krishi 14 kartik 2075 Evening 6-40 Wednesday Krishi 14 kartik 2075 Evening 6-40 Wednesday-98845.mp3 Click Here
86 Krishi 21 Kartik 2075 Evening 6-40 wed Final Krishi 21 Kartik 2075 Evening 6-40 wed Final-46257.mp3 Click Here
87 Krishi 21 Kartik 2075 Evening 6-40 wed Krishi 21 Kartik 2075 Evening 6-40 wed-72394.mp3 Click Here
88 krishi 28 kartik 2075 evening 6-40 wed krishi 28 kartik 2075 evening 6-40 wed-74671.mp3 Click Here
89 Krishi 2 saun 2075 evening 6-40 wed Krishi 2 saun 2075 evening 6-40 wed-13654.mp3 Click Here
90 Krishi 9 Saun 2075 Evening 6-40 Wednesday Krishi 9 Saun 2075 Evening 6-40 Wednesday-86140.mp3 Click Here
91 Krishi 16 Saun 2075 Evening 6-40 Wed Krishi 16 Saun 2075 Evening 6-40 Wed-90216.mp3 Click Here
92 Krishi 23 Saun 2075 Evening 6-40 Wed Final Krishi 23 Saun 2075 Evening 6-40 Wed Final-29140.mp3 Click Here
93 Krishi 30 Saun 2075 Evening 6-40 Wed Krishi 30 Saun 2075 Evening 6-40 Wed-12687.mp3 Click Here
94 Krishi 6 Bhadra 2075 Evening 6-40 Wed Krishi 6 Bhadra 2075 Evening 6-40 Wed-72539.mp3 Click Here
S.N File Name File Download
1 Krishi 4 Baisakh 2075 tus Evening 6-40 Krishi 4 Baisakh 2075 tus Evening 6-40-58684.mp3 Click Here
2 Krishi 7 Baisakh 2074 Thus Evening 6-40 Krishi 7 Baisakh 2074 Thus Evening 6-40-89597.mp3 Click Here
3 Krishi 14 Baisakh 2074 Thrus Evening 6-40 Krishi 14 Baisakh 2074 Thrus Evening 6-40 -18062.mp3 Click Here
4 Krishi 21 Baisakh 2074 Thrus Evening 6-40 Krishi 21 Baisakh 2074 Thrus Evening 5-40-67101.mp3 Click Here
5 Krishi 28 Baisakh 2074 Thrus Evening 6-40 Krishi 28 Baisakh 2074 Evening 6-40 Thrusday.mp3Final-66343.mp3 Click Here
6 Krishi 4 Jaeath 2074 Evening 6-40 Thus Krishi 4 Jaeath 2074 Evening 6-40 Thus-94484.mp3 Click Here
7 Krishi 11 Jesth 2074 Evening 6-40 Thrusday Krishi 11 Jesth 2074 Evening 6-40 Thrusday-60300.MP3 Click Here
8 Krishi 18 Jeth 2074 Evening 6-40 Thrusday Krishi 18 Jeth 2074 Evening 6-40 Thrusday-94587.mp3 Click Here
9 Krishi 25 Jesth 2074 Evening 6-40 Thrus Final Krishi 25 Jesth 2074 Evening 6-40 Thrus Final-39322.mp3 Click Here
10 Krishi 1 Asaar 2074 Evening 6-40 Thrusday Krishi 1 Asaar 2074 Evening 6-40 Thrusday-57801.mp3 Click Here
11 Krishi 29 Asaar 2074 Evening 6-40 Thrusday Krishi 29 Asaar 2074 Evening 6-40 Thrusday-48598.mp3 Click Here
12 Krishi29 Asaar 2074 Evening 6-40 Thrusday Krishi29 Asaar 2074 Evening 6-40 Thrusday-66185.mp3 Click Here
13 Krishi 8 Asaar 2074 Evening 6-40 Thrusday krishi 8 aasar 2074 Evening 6-40 Thurs-12108.mp3 Click Here
14 Krishi 15 Asaar 2074 Thrusday Evening 6-40 Krishi 15 Asaar 2074 Thrusday Evening 6-40-86316.mp3 Click Here
15 Krishi 22 Asaar 2074 Evening 6-40 Thrusday Krishi 22 Asaar 2074 Evening 6-40 Thrusday-56308.mp3 Click Here
16 krishi 5 Sarwan 2074 Evening 6-40 Thurs krishi 5 Sarwan 2074 Evening 6-40 Thurs-51247.mp3 Click Here
17 krishi 26 saun 2074 evening 6-40 Thurs final.mp3 1 krishi 26 saun 2074 evening 6-40 Thurs final.mp3 1-34050.mp3 Click Here
18 krishi 26 saun 2074 evening 6-40 Thurs krishi 26 saun 2074 evening 6-40 Thurs-26205.mp3 Click Here
19 Krishi 12 Saun 2074 Evening 6-40 Thrusday Krishi 12 Saun 2074 Evening 6-40 Thrusday-98632.mp3 Click Here
20 Krishi 17 Saun 2075 Evening 6-40 Thurs Krishi 17 Saun 2075 Evening 6-40 Thurs-99717.mp3 Click Here
21 Krishi 19 saun 2074 Evening 6-40 Thurs Krishi 19 saun 2074 Evening 6-40 Thurs-30189.mp3 Click Here
22 Krishi 21 sarwan 2074 Evening 6-40 Sat Krishi 21 sarwan 2074 Evening 6-40 Sat-70791.mp3 Click Here
23 krishi 26 saun 2074 evening 6-40 Thurs final krishi 26 saun 2074 evening 6-40 Thurs final-57563.mp3 Click Here
24 krishi 1 bhadra 2074 Evening 6-40 Thurs krishi 1 bhadra 2074 Evening 6-40 Thurs-80637.mp3 Click Here
25 Krishi 7 Bhadra 2075 Thrusday Evening 6-40 Krishi 7 Bhadra 2075 Thrusday Evening 6-40-24811.mp3 Click Here
26 Krishi 8 Bhadra 2074 Thrusday 6-40 Final Krishi 8 Bhadra 2074 Thrusday 6-40 Final-84109.mp3 Click Here
27 Krishi 15 Bhadra 2074 Evening 6-40 Thrus Krishi 15 Bhadra 2074 Evening 6-40 Thrus-87533.mp3 Click Here
28 Krishi 18 Bhadra 20734 Thrus Evening 6-40 Krishi 18 Bhadra 20734 Thrus Evening 6-40-53555.mp3 Click Here
29 Krishi 22 Bhadra 2074 Evening 6-40 Thrusday Krishi 22 Bhadra 2074 Evening 6-40 Thrusday-63368.mp3 Click Here
30 Krishi 29 Bhadra 2074 Evening 6-40 Thrusday Krishi 29 Bhadra 2074 Evening 6-40 Thrusday-25426.mp3 Click Here
31 Krishi 5 asoja 2074 evening 6-40 thur Krishi 5 asoja 2074 evening 6-40 thur-45859.mp3 Click Here
32 Krishi 12 Asoj 2074 Thrus Evening 6-40 Krishi 12 Asoj 2074 Thrus Evening 6-40-64525.mp3 Click Here
33 krishi 19 Asoj 2074 Evening 6-40 Thursday krishi 19 Asoj 2074 Evening 6-40 Thursday-95379.mp3 Click Here
34 Krishi 26 As0j 2074 Evening 6-40 Thrusday Krishi 26 As0j 2074 Evening 6-40 Thrusday-49601.mp3 Click Here
35 Krishi 2 Kartik 2074 Evening 6-40 Thrusday Krishi 2 Kartik 2074 Evening 6-40 Thrusday-98608.mp3 Click Here
36 krishi 9 kartik 2074 evening 6-40 thurs krishi 9 kartik 2074 evening 6-40 thurs-81392.mp3 Click Here
37 Krishi 16 Kartik 2074 Evening 6-40 Thus Krishi 16 Kartik 2074 Evening 6-40 Thus-51340.mp3 Click Here
38 Krishi 23 Kartik 2074 Evening 6-40 Thurs Krishi 23 Kartik 2074 Evening 6-40 Thurs-94208.mp3 Click Here
39 Krishi 30 kartik 2074 Even 6-40 Thrusday Krishi 30 kartik 2074 Even 6-40 Thrusday-32378.mp3 Click Here
40 krishi 1 Chaitra 2074 Evening 6-40 Thurs krishi 1 Chaitra 2074 Evening 6-40 Thurs -32869.mp3 Click Here
41 Krishi 8 Chaitra 2074 Evening 6-40 Thrus Krishi 8 Chaitra 2074 Evening 6-40 Thrus -43045.mp3 Click Here
42 Krishi 15 Chaitra 2074 Evening 6-40 Thrusday Krishi 15 Chaitra 2074 Evening 6-40 Thrusday-81056.mp3 Click Here
43 Krishi 22 chitra 2074 Thrus Evening 6-40 Krishi 22 chitra 2074 Thrus Evening 6-40-80679.mp3 Click Here
44 Krishi 3 jeath 2075 6-40 Thusd Krishi 3 jeath 2075 6-40 Thusd-89919.mp3 Click Here
45 Krishi 24 Jeth 2075 Evening 6-40 Thusday Final Krishi 24 Jeth 2075 Evening 6-40 Thusday Final-18002.mp3 Click Here
46 Krishi 3 Jeth 2075 Evening 6-40 Thusday Krishi 3 Jeth 2075 Evening 6-40 Thusday-16786.MP3 Click Here
47 Krishi 10 jeath 2075Evening 6-40 Thues Krishi 10 jeath 2075Evening 6-40 Thues-47059.mp3 Click Here
48 Krishi 17 Jeth 2075 Evening 6-40 Thrusday Krishi 17 Jeth 2075 Evening 6-40 Thrusday-33872.mp3 Click Here
49 Krishi 3 falgun 2074 Evening 6-40 Thus Krishi 3 falgun 2074 Evening 6-40 Thus-43830.mp3 Click Here
50 Krishi 10 falgun 2074 Evening 6-40 Thus Krishi 10 Fagun 2074 Evening 6-40 Thrusday-60078.mp3 Click Here
51 Krishi 17 falgun 2074 Evening 6-40 Thus Krishi 17 Fagun 2074 Evening 6-40 Thrusday-29105.mp3 Click Here
52 Krishi 24 falgun 2074 Evening 6-40 Thus Krishi 24 Fagun 2074 Evening 6-40 Thrus-12603.mp3 Click Here
53 Krishi 8 Saun 2074 Evening 6-40 Sunday Final Krishi 4 Magh 2074 Evenig 6-40 Thrusday-28422.mp3 Click Here
54 Krishi 25 Magh 2074 Evening 6-40 Thrusday Krishi 25 Magh 2074 Evening 6-40 Thrusday-98391.mp3 Click Here
55 Krishi 25Magh 2074 Evening 6-40 Thrus Krishi 25Magh 2074 Evening 6-40 Thrus-30054.mp3 Click Here
56 krishi 11 magh 2074 evening 6-40 thurs krishi 11 magh 2074 evening 6-40 thurs-85647.mp3 Click Here
57 krishi 11 magh 2074 evening 6-40 thurs.mp3 fianl krishi 11 magh 2074 evening 6-40 thurs.mp3 fianl-79419.mp3 Click Here
58 Krishi 11 Magh 2074 Evening 6-40 Thrus Final 2 Krishi 11 Magh 2074 Evening 6-40 Thrus Final 2-90822.mp3 Click Here
59 krishi 18 magh 2074 Evening 6-40 Thurs krishi 18 magh 2074 Evening 6-40 Thurs-63440.mp3 Click Here
60 Krishi 7 mangsir 2074 Evening 6-40 Thurs Krishi 7 mangsir 2074 Evening 6-40 Thurs-44316.mp3 Click Here
61 Krishi 14 mangsir 2074 Evening 6-40 Thurs Krishi 14 Mangsir 2074 Evening 6-40 Thrus Final-82672.mp3 Click Here
62 Krishi 20 Mangsir 2075 Evening 6-40 Thrusday Krishi 20 Mangsir 2075 Evening 6-40 Thrusday-83455.mp3 Click Here
63 Krishi 24 Mangsir 2074 Evening 6-40 Thrsday Krishi 24 Mangsir 2074 Evening 6-40 Thrsday-80724.mp3 Click Here
64 Krishi 28 Mangsir 2074 Evening 6-40 Thrsday Krishi 28 Mangsir 2074 Evening 6-40 Thrsday-48986.mp3 Click Here
65 Krishi 6 Poush 2074 Evening 6-40 Thrusday Krishi 6 Poush 2074 Evening 6-40 Thrusday-21235.mp3 Click Here
66 krishi 27 pouch 2074 evening 6-40 thur krishi 27 pouch 2074 evening 6-40 thur-34743.mp3 Click Here
67 Krishi 13 Poush 2074 Evening 6-40 Thrusday Krishi 13 Poush 2074 Evening 6-40 Thrusday-23432.mp3 Click Here
68 Krishi 20 Poush 2074 Evening 6-40 Thrus Krishi 20 Poush 2074 Evening 6-40 Thrus-63173.mp3 Click Here
69 Krishi 27 Mangsir 2075 Evening 6-40 Thursday Krishi 27 Mangsir 2075 Evening 6-40 Thursday-57862.mp3 Click Here
70 krishi 13 mangsir 2075 evening 6-40 thurs final krishi 13 mangsir 2075 evening 6-40 thurs final-41463.mp3 Click Here
71 Krishi 27 Mangsir 2075 Evening 6-40 Thursday Krishi 27 Mangsir 2075 Evening 6-40 Thursday-20417.mp3 Click Here
72 krishi 6 mangsir 2075 evening 6-40 thurs final krishi 6 mangsir 2075 evening 6-40 thurs final-88271.mp3 Click Here
73 Krishi 6 Mangsir 2075 Evening 6-40 Thursday Krishi 6 Mangsir 2075 Evening 6-40 Thursday-51145.mp3 Click Here
74 Krishi 13 Mangsir 2075 Evening 6-40 Thursday Krishi 13 Mangsir 2075 Evening 6-40 Thursday-84426.mp3 Click Here
75 Krishi 20 Mangsir 2075 Evening 6-40 Thrusday Krishi 20 Mangsir 2075 Evening 6-40 Thrusday-50961.mp3 Click Here
76 Krishi 7 Asaar 2075 Evening 6-40 Thusday Krishi 7 Asaar 2075 Evening 6-40 Thusday-40298.mp3 Click Here
77 Krishi 14 Asaar 2075 Evening 6-40 Thusday Krishi 14 aasar 2075 evening 6-40 thurs-76624.mp3 Click Here
78 Krishi 21 Asaar 2075 Evening 6-40 Thusday Krishi 21 Asar 2075 Evening 6-40 Thur-23438.mp3 Click Here
79 Krishi 28 Asaar 2075 Evening 6-40 Thusday krishi 28 aasar 2075 evening 6-40 thurs -45621.mp3 Click Here
80 Krishi 4 Asoj 2075 Evening 6-40 Thursday Krishi 4 Asoj 2075 Evening 6-40 Thursday-75226.mp3 Click Here
81 Krishi 11 Asoj 2075 Evening 6-40 Thursday Krishi 11 Asoj 2075 Evening 6-40 Thurs-24715.mp3 Click Here
82 Krishi 18 Asoj 2075 Evening 6-40 Thursday Krishi 18 Asoj 2075 Evening 6-40 Thurs-74953.mp3 Click Here
83 Krishi 25 Asoj 2075 Evening 6-40 Thursday Krishi 25 Asoj 2075 Evening 6-40 Thursday-97634.mp3 Click Here
84 Krishi 28 Asoj 2075 Evening 6-40 Thursday Krishi 28 Asoj 2075 Evening 6-40 Thursday-25693.mp3 Click Here
85 Krishi 6 Baisakh 2075 Evening 6-40 Thrus Krishi 6 Baisakh 2075 Evening 6-40 Thrus-34198.mp3 Click Here
86 Krishi 13 Baisakh 2075 Evening 6-40 Thrus Krishi 13 Baisakh 2075 Evening 6-40 Thurs-17703.mp3 Click Here
87 Krishi 20 Baisakh 2075 Evening 6-40 Thrus Krishi 20 Baisakh 2075 Evening 6-40 Thrusday-84035.mp3 Click Here
88 Krishi 27 Baisakh 2075 Evening 6-40 Thrus Krishi 27 Baisakh 2075 Thrus Evening 6-40-54284.mp3 Click Here
89 Krishi 3 jeath 2075 6-40 Thusd Krishi 3 jeath 2075 6-40 Thusd-40335.mp3 Click Here
90 Krishi 3 Jeth 2075 Evening 6-40 Thusday Krishi 3 Jeth 2075 Evening 6-40 Thusday-53399.MP3 Click Here
91 Krishi 10 jeath 2075Evening 6-40 Thues Krishi 10 jeath 2075Evening 6-40 Thues-84632.mp3 Click Here
92 Krishi 17 Jeth 2075 Evening 6-40 Thrusday Krishi 17 Jeth 2075 Evening 6-40 Thrusday-89438.mp3 Click Here
93 Krishi 24 Jeth 2075 Evening 6-40 Thusday Final Krishi 24 Jeth 2075 Evening 6-40 Thusday Final-59678.mp3 Click Here
94 Krishi 1 artik 2075 Evening 6-40 Thurs Final Krishi 1 artik 2075 Evening 6-40 Thurs Final-66510.mp3 Click Here
95 krishi 29 kartik 2075 evening 6-40 thurs krishi 29 kartik 2075 evening 6-40 thurs-41462.mp3 Click Here
96 Krishi 8 Kartik 2075 Evening 6-40 Thursday- LQ Krishi 8 Kartik 2075 Evening 6-40 Thursday- LQ-60209.mp3 Click Here
97 Krishi 15 Kartik 2075 Evening 6-40 Thursday- LQ Krishi 15 Kartik 2075 Evening 6-40 Thursday-32691.mp3 Click Here
98 Krishi 22 Kartik 2075 Evening 6-40 Thurs Krishi 22 Kartik 2075 Evening 6-40 Thurs-92637.mp3 Click Here
99 krishi 3 saun 2075 evening 6-40 thur krishi 3 saun 2075 evening 6-40 thur-46569.mp3 Click Here
100 krishi 10 saun 2075 evening 6-40 thur Krishi 10 saun 2075 Evening 6-40 Thues-40784.mp3 Click Here
101 krishi 24 saun 2075 evening 6-40 thur Krishi 24 Saun 2075 Thus Evening 6-40 Final-98864.mp3 Click Here
102 krishi 31 saun 2075 evening 6-40 thur Krishi 31 Saun 2075 Evening 6-40 Thurs-57413.mp3 Click Here
S.N File Name File Download
1 Krishi 1 Mangsir 2074 Evening 6-40 Friday.mp3 Krishi 1 Mangsir 2074 Evening 6-40 Friday-25938.mp3 Click Here
2 Krishi 10 Kartik 2074 Evening 6-40 Friday.mp3 Krishi 10 Kartik 2074 Evening 6-40 Friday-84260.mp3 Click Here
3 Krishi 17 Kartik 2074 Evening 6-40 Friday.mp3 Krishi 17 Kartik 2074 Evening 6-40 Friday-33504.mp3 Click Here
4 Krishi 24 Kartik 2074 Evening 6-40 Friday.mp3 Krishi 24 Kartik 2074 Evening 6-40 Friday-46856.mp3 Click Here
5 krishi 3 kartik 2074 vening 640 fri.mp3 krishi 3 kartik 2074 vening 640 fri-84393.mp3 Click Here
6 Krishi 1 Baisakh 2074 Fri Evening 6-40.mp3 Krishi 1 Baisakh 2074 Fri Evening 6-40-67028.mp3 Click Here
7 Krishi 15 Baisakh 2073 Fri Evening 6-40.mp3 Krishi 15 Baisakh 2073 Fri Evening 6-40-24640.mp3 Click Here
8 Krishi 22 Baisakh 2074 Fri Evening 6-40.mp3 Krishi 22 Baisakh 2074 Fri Evening 6-40-44060.mp3 Click Here
9 Krishi 29 Baisakh 2074 Fri Evening 6-40.mp3 Krishi 29 Baisakh 2074 Fri Evening 6-40-65969.mp3 Click Here
10 Krishi 8 Baisakh 2074 Friday Evening 6-40.mp3 Krishi 8 Baisakh 2074 Friday Evening 6-40-51667.mp3 Click Here
11 Krishi 5 Jesth 2074 Friday Evening 6-40.mp3 Krishi 5 Jesth 2074 Friday Evening 6-40-59062.mp3 Click Here
12 Krishi 12 Jesth 2074 Evening 6-40 Friday.mp3 Krishi 12 Jesth 2074 Evening 6-40 Friday-12801.mp3 Click Here
13 Krishi 19 Jeth 2074 Evening 6-40 Friday.mp3 Krishi 19 Jeth 2074 Evening 6-40 Friday-28568.mp3 Click Here
14 Krishi 26 Jesth 2074 Evening 6-40 Friday.mp3 Krishi 26 Jesth 2074 Evening 6-40 Friday-21286.mp3 Click Here
15 Krishi 2 Asaar 2074 Evening 6-40 Friday.mp3 Krishi 2 Asaar 2074 Evening 6-40 Friday-18839.mp3 Click Here
16 Krishi 30 Asaar 2074 Fri Evening 6-40.mp3 Krishi 30 Asaar 2074 Fri Evening 6-40-80284.mp3 Click Here
17 Krishi 9 Asaar 2074 Evening 6-40 Friday.mp3 Krishi 9 Asaar 2074 Evening 6-40 Friday-71960.mp3 Click Here
18 Krishi 16 Asaar 2074 Evening 6-40 Friday.mp3 Krishi 16 Asaar 2074 Evening 6-40 Friday-94556.mp3 Click Here
19 Krishi 20 Asaar 2074 Evening 6-40 Final Tuesday.mp3 Krishi 20 Asaar 2074 Evening 6-40 Final Tuesday-52557.mp3 Click Here
20 Krishi 23 Asaar 2074 Evening 6-40 Friday.mp3 Krishi 23 Asaar 2074 Evening 6-40 Friday-12527.mp3 Click Here
21 Krishi 6 Saun 2074 Evening 6-40 Friday.mp3 Krishi 6 Saun 2074 Evening 6-40 Friday-85916.mp3 Click Here
22 Krishi 13 Asaar 2074 Evening 6-40 Friday.mp3 Krishi 13 Asaar 2074 Evening 6-40 Friday-93496.mp3 Click Here
23 Krishi 20 Saun 2074 Evening 6-40 Friday.mp3 Krishi 20 Saun 2074 Evening 6-40 Friday-78329.mp3 Click Here
24 Krishi 27 Saun 2074 Evening 6-40 Friday.mp3 Krishi 27 Saun 2074 Evening 6-40 Friday-72011.mp3 Click Here
25 Krishi 30 Asaar 2074 Fri Evening 6-40.mp3 Krishi 30 Asaar 2074 Fri Evening 6-40-54805.mp3 Click Here
26 Krishi 2 Bhadra 2074 Evening 6-40 Friday.mp3 Krishi 2 Bhadra 2074 Evening 6-40 Friday-32608.mp3 Click Here
27 Krishi 30 Bhadra 2074 Evening 6-40 Friday.mp3 Krishi 30 Bhadra 2074 Evening 6-40 Friday-72063.mp3 Click Here
28 Krishi 23 Bhadra 2074 Evening 6-40 Friday.mp3 Krishi 23 Bhadra 2074 Evening 6-40 Friday-29667.mp3 Click Here
29 Krishi 9 Bhadra 2074 Evening 6-40 Friday.mp3 Krishi 9 Bhadra 2074 Evening 6-40 Friday-47551.mp3 Click Here
30 Krishi 6 Asoj 2074 Evening 6-40 Friday Final.mp3 Krishi 6 Asoj 2074 Evening 6-40 Friday Final-11714.mp3 Click Here
31 Krishi 13 Asoj 2074 Evening 6-40 Friday 2 Final.mp3 Krishi 13 Asoj 2074 Evening 6-40 Friday 2 Final-85127.mp3 Click Here
32 Krishi 13 asoja 2074 Evening 6-40 Fri.mp3 Krishi 13 asoja 2074 Evening 6-40 Fri-97517.mp3 Click Here
33 Krishi 20 Asoj 2074 Evening 6-40 Friday.mp3 Krishi 20 Asoj 2074 Evening 6-40 Friday-53125.mp3 Click Here
34 Krishi 27 Asoj 2074 Evening 6-40 Friday.mp3 Krishi 27 Asoj 2074 Evening 6-40 Friday-37948.mp3 Click Here
35 Krishi 1 Mangsir 2074 Evening 6-40 Friday.mp3 Krishi 1 Mangsir 2074 Evening 6-40 Friday-26546.mp3 Click Here
36 krishi 3 kartik 2074 vening 640 fri.mp3 krishi 3 kartik 2074 vening 640 fri-36040.mp3 Click Here
37 Krishi 10 Kartik 2074 Evening 6-40 Friday.mp3 Krishi 10 Kartik 2074 Evening 6-40 Friday-14811.mp3 Click Here
38 Krishi 17 Kartik 2074 Evening 6-40 Friday.mp3 Krishi 17 Kartik 2074 Evening 6-40 Friday-83207.mp3 Click Here
39 Krishi 24 Kartik 2074 Evening 6-40 Friday.mp3 Krishi 24 Kartik 2074 Evening 6-40 Friday-63028.mp3 Click Here
40 Krishi 3 kartik 2074 Evening 640 fri.mp3 Krishi 3 kartik 2074 Evening 640 fri-83096.mp3 Click Here
41 Krishi 2 Chaitra 2074 Evening 6-40 Friday.mp3 Krishi 2 Chaitra 2074 Evening 6-40 Friday-79562.mp3 Click Here
42 Krishi 16 Chaitra 2074 Evening 6-40 Friday.mp3 Krishi 16 Chaitra 2074 Evening 6-40 Friday-94536.mp3 Click Here
43 Krishi 20 Chaitra 2074 Evening 6-40 Friday.mp3 Krishi 20 Chaitra 2074 Evening 6-40 Friday-12375.mp3 Click Here
44 Krishi 23 Chaitra 2074 Evening 6-40 Friday.mp3 Krishi 23 Chaitra 2074 Evening 6-40 Friday-65122.mp3 Click Here
45 Krishi 30 chitra 2074 Even Fri 6-40.mp3 Krishi 30 chitra 2074 Even Fri 6-40-92642.mp3 Click Here
46 Krishi 30chitra 2074 Even Fri 6-40.mp3 Krishi 30chitra 2074 Even Fri 6-40-75895.mp3 Click Here
47 Krishi 9 Chaitra 2074 Evening 6-40 Friday.mp3 Krishi 9 Chaitra 2074 Evening 6-40 Friday-15876.mp3 Click Here
48 Krishi 4 Jeth 2075 Evening 6-40 Friday.mp3 Krishi 4 Jeth 2075 Evening 6-40 Friday-60843.mp3 Click Here
49 Krishi 11 Jeth 2075 Evening 6-40 Friday.MP3 Krishi 11 Jeth 2075 Evening 6-40 Friday-76715.MP3 Click Here
50 Krishi 18 Jeth 2075 Evening 6-40 Friday.mp3 Krishi 18 Jeth 2075 Evening 6-40 Friday-14797.mp3 Click Here
51 Krishi 25 Jeth 2075 Evening 6-40 Friday.MP3 Krishi 25 Jeth 2075 Evening 6-40 Friday-95632.MP3 Click Here
52 Krishi 4 Fagun 2074 Evening 6-40 Friday.mp3 Krishi 4 Fagun 2074 Evening 6-40 Friday-75505.mp3 Click Here
53 Krishi 18 Fagun 2074 Evening 6-40 Friday.mp3 Krishi 18 Fagun 2074 Evening 6-40 Friday-42515.mp3 Click Here
54 Krishi 25 Fagun 2074 Evening 6-40 Friday.mp3 Krishi 25 Fagun 2074 Evening 6-40 Friday-76839.mp3 Click Here
55 Krishi 11 Fagun 2074 Evening 6-40 Friday.mp3 Krishi 11 Fagun 2074 Evening 6-40 Friday-60512.mp3 Click Here
56 Krishi 5 Magh 2074 Evening 6-40 Friday.mp3 Krishi 5 Magh 2074 Evening 6-40 Friday-47876.mp3 Click Here
57 Krishi 12 Magh 2074 Evening 6-40 Friday.mp3 Krishi 12 Magh 2074 Evening 6-40 Friday-62356.mp3 Click Here
58 Krishi 19 Magh 2074 Evening 6-40 Friday.mp3 Krishi 19 Magh 2074 Evening 6-40 Friday-73434.mp3 Click Here
59 Krishi 1 Mangsir 2074 Evening 6-40 Friday.mp3 Krishi 1 Mangsir 2074 Evening 6-40 Friday-32606.mp3 Click Here
60 Krishi 15 Mangsir 2074 Evening 6-40 Friday.mp3 Krishi 15 Mangsir 2074 Evening 6-40 Friday-88786.mp3 Click Here
61 Krishi 22 Mangsir 2074 Evening 6-40 Friday .mp3 Krishi 22 Mangsir 2074 Evening 6-40 Friday -60614.mp3 Click Here
62 Krishi 29 Mangsir 2074 Evening 6-40 Friday.mp3 Krishi 29 Mangsir 2074 Evening 6-40 Friday-19520.mp3 Click Here
63 krishi 8 mangsir 2074 even 6-40 Fri.mp3 krishi 8 mangsir 2074 even 6-40 Fri-44417.mp3 Click Here
64 Krishi 7 Poush 2074 Evening 6-40 Friday.mp3 Krishi 7 Poush 2074 Evening 6-40 Friday-96872.mp3 Click Here
65 Krishi 14 Poush 2074 Evening 6-40 Friday.mp3 Krishi 14 Poush 2074 Evening 6-40 Friday-95363.mp3 Click Here
66 krishi 21 pouch 23074 evening 6-40 Friday.mp3 krishi 21 pouch 23074 evening 6-40 Friday-91898.mp3 Click Here
67 krishi 21 pouch 23074 evening 6-40 Friday.mp3 Krishi 28 Poush 2074 Evening 6-40 Friday-77617.mp3 Click Here
S.N File Name File Download
1 Krishi 1 Poush 2074 Evening 6-40 Sat.mp3 Krishi 1 Poush 2074 Evening 6-40 Sat-81089.mp3 Click Here
2 Krishi 8 Poush 2074 Evening 6-40 Saturday.mp3 Krishi 8 Poush 2074 Evening 6-40 Saturday-56426.mp3 Click Here
3 Krishi 15 Poush 2074 Evening 6-40 Saturday.mp3 Krishi 15 Poush 2074 Evening 6-40 Saturday-32092.mp3 Click Here
4 Krishi 17 Chaitra 2074 Evening 6-40 sat.mp3 Krishi 17 Chaitra 2074 Evening 6-40 sat-83574.mp3 Click Here
5 Krishi 22 pouch 2074 Evening 6-40 sat.mp3 Krishi 22 pouch 2074 Evening 6-40 sat-67181.mp3 Click Here
6 Krishi 26 Jeth 2075 Evening 6-40 Saturday.mp3 Krishi 26 Jeth 2075 Evening 6-40 Saturday-44137.mp3 Click Here
7 Krishi 29 Poush 2074 Evening 6-40 Saturday.mp3 Krishi 29 Poush 2074 Evening 6-40 Saturday-73905.mp3 Click Here
8 Krishi 4 Kartik 2074 Evening 6-40 Saturday.mp3 Krishi 4 Kartik 2074 Evening 6-40 Saturday-40206.mp3 Click Here
9 Krishi 11 Kartik 2074 Evening 6-40 Sat Final.MP3 Krishi 11 Kartik 2074 Evening 6-40 Sat Final-65887.MP3 Click Here
10 Krishi 18 kartik 2074 evening 6-40 sat.mp3 Krishi 18 kartik 2074 evening 6-40 sat-54109.mp3 Click Here
11 Krishi 25 Kartik 2074 Evening 6-40 Sat Final.mp3 Krishi 25 Kartik 2074 Evening 6-40 Sat Final-94142.mp3 Click Here
12 Baisakh Jeth Mahinama garine K rishi K armal.mp3 Baisakh Jeth Mahinama garine K rishi K armal-32452.mp3 Click Here
13 Krishi 9 Baishakh 2074 Evening 6-40 Sat.mp3 Krishi 9 Baishakh 2074 Evening 6-40 Sat-30806.mp3 Click Here
14 Krishi 16 Baisakh 2074 Evening 6-40 Saturday.mp3 Krishi 16 Baisakh 2074 Evening 6-40 Saturday-91588.mp3 Click Here
15 Krishi 23 Baishak 2074 evening 6-40 Sat.mp3 Krishi 23 Baishak 2074 evening 6-40 Sat-43322.mp3 Click Here
16 Krishi 23 Baishak 2074 evening 6-40 Sat.mp3 final .mp3 Krishi 23 Baishak 2074 evening 6-40 Sat.mp3 final -63842.mp3 Click Here
17 krishi 30 Baishak 2074 Evening 6-40 Sat.mp3 krishi 30 Baishak 2074 Evening 6-40 Sat-48516.mp3 Click Here
18 Krishi 2 Baisakh 2074 Sat Evening 6-40.mp3 Krishi 2 Baisakh 2074 Sat Evening 6-40-50136.mp3 Click Here
19 Krishi 6 Jeth 2074 Saturday Evening 6-40.mp3 Krishi 6 Jeth 2074 Saturday Evening 6-40-20198.mp3 Click Here
20 Krishi 13 Jeth 2074 Evening 6-40 Saturday.mp3 Krishi 13 Jeth 2074 Evening 6-40 Saturday-35086.mp3 Click Here
21 Krishi 20 Jeth 2074 Evening 6-40 Sat.mp3 Krishi 20 Jeth 2074 Evening 6-40 Sat-45736.mp3 Click Here
22 Krishi 27 Jeth 2074 Evening 6-40 Saturday Final-2.mp3 Krishi 27 Jeth 2074 Evening 6-40 Saturday Final-2-62291.mp3 Click Here
23 krishi 3 Aasar 2074 eveing 6-40 sat.mp3 krishi 3 Aasar 2074 eveing 6-40 sat-82003.mp3 Click Here
24 Krishi 10 Asaar 2074 Evening 6-40 Saturday.mp3 Krishi 10 Asaar 2074 Evening 6-40 Saturday-82680.mp3 Click Here
25 Krishi 17 Asaar 2074 Evening 6-40 Sat.mp3 Krishi 17 Asaar 2074 Evening 6-40 Sat-77510.mp3 Click Here
26 Krishi 24 Aasar 2074 evening 6-40 Sat.MP3 Krishi 24 Aasar 2074 evening 6-40 Sat-47591.MP3 Click Here
27 Krishi 24 Aasar 2074 evening 6-40 Sat.MP3 fianl.mp3 Krishi 24 Aasar 2074 evening 6-40 Sat.MP3 fianl-27417.mp3 Click Here
28 krishi 31 aasar 2074 Evening 6-40 Sat.mp3 krishi 31 aasar 2074 Evening 6-40 Sat-47438.mp3 Click Here
29 Krishi 7 Saun 2074 Evening 6-40 Sat.mp3 Krishi 7 Saun 2074 Evening 6-40 Sat-54728.mp3 Click Here
30 Krishi 14 Saun 2074 Evening 6-40 Sat.mp3 Krishi 14 Saun 2074 Evening 6-40 Sat-54549.mp3 Click Here
31 Krishi 28 saun 2074 Evening 6-40 Sat.MP3 Krishi 28 saun 2074 Evening 6-40 Sat-58347.MP3 Click Here
32 Krishi 10 Bhadra 2074 Evening sat.mp3 Krishi 10 Bhadra 2074 Evening sat-50178.mp3 Click Here
33 Krishi 3 Bhadra 2074 Evening 6-40 Even sat.mp3 Krishi 3 Bhadra 2074 Evening 6-40 Even sat-43594.mp3 Click Here
34 Krishi 17 bhadra2074 Sat Evening 6-40.mp3 Krishi 17 bhadra2074 Sat Evening 6-40-45107.mp3 Click Here
35 Krishi 23 Bhadra 2075 Evening 6-40 Saturday.mp3 Krishi 23 Bhadra 2075 Evening 6-40 Saturday-60524.mp3 Click Here
36 Krishi 24 Bhadra 2074 Evening 6-40 Saturday.mp3 Krishi 24 Bhadra 2074 Evening 6-40 Saturday-41869.mp3 Click Here
37 Krishi 31 Bhadra 2074 Evening 6-40 Saturday.mp3 Krishi 31 Bhadra 2074 Evening 6-40 Saturday-14112.mp3 Click Here
38 Krishi 7 asoja 2074 Evening 6-40 Sat.MP3 Krishi 7 asoja 2074 Evening 6-40 Sat-52069.MP3 Click Here
39 krishi 21 asoja 2074 eve 6-40 Sat.mp3 krishi 21 asoja 2074 eve 6-40 Sat-31955.mp3 Click Here
40 Krishi 28 Asoj 2074 Evening 6-40 Saturday.mp3 Krishi 28 Asoj 2074 Evening 6-40 Saturday-76790.mp3 Click Here
41 Krishi 14 asoja 2074 evening 6-40 sat.mp3 Krishi 14 asoja 2074 evening 6-40 sat-67759.mp3 Click Here
42 Krishi 4 Kartik 2074 Evening 6-40 Saturday.mp3 Krishi 4 Kartik 2074 Evening 6-40 Saturday-90819.mp3 Click Here
43 Krishi10 Kartik 2075 Evening 6-40 Sat Final.mp3 Krishi10 Kartik 2075 Evening 6-40 Sat Final-62074.mp3 Click Here
44 Krishi 25 Kartik 2074 Evening 6-40 Sat Final.mp3 Krishi 25 Kartik 2074 Evening 6-40 Sat Final-43938.mp3 Click Here
45 Krishi 11 Kartik 2074 Evening 6-40 Sat Final.MP3 Krishi 11 Kartik 2074 Evening 6-40 Sat Final-86566.MP3 Click Here
46 Krishi 18 kartik 2074 evening 6-40 sat.mp3 Krishi 18 kartik 2074 evening 6-40 sat-32835.mp3 Click Here
47 Krishi 3 chitra 2074 Evening 6-40 sat.mp3 Krishi 3 chitra 2074 Evening 6-40 sat-16701.mp3 Click Here
48 Krishi 10 Chaitra 2074 Evening 6-40 Saturday.mp3 Krishi 10 Chaitra 2074 Evening 6-40 Saturday-38907.mp3 Click Here
49 Krishi 17 Chaitra 2074 Even 6-40 Sat final.mp3 Krishi 17 Chaitra 2074 Even 6-40 Sat final-72273.mp3 Click Here
50 Krishi 24 Chaitra 2074 Evening 6-40 Sat.mp3 Krishi 24 Chaitra 2074 Evening 6-40 Sat-78293.mp3 Click Here
51 Krishi 5 Jeth 2075 Evening 6-40 Saturday Final.mp3 Krishi 5 Jeth 2075 Evening 6-40 Saturday Final-90772.mp3 Click Here
52 Krishi 12 Jeth 2075 Evening 6-40 Saturday.mp3 Krishi 12 Jeth 2075 Evening 6-40 Saturday-58759.mp3 Click Here
53 Krishi 19 Jeth 2075 Evening 6-40 Saturday.mp3 Krishi 19 Jeth 2075 Evening 6-40 Saturday-53946.mp3 Click Here
54 Krishi 26 Jeth 2075 Evening 6-40 Sat Final.mp3 Krishi 26 Jeth 2075 Evening 6-40 Sat Final-45279.mp3 Click Here
55 krishi 5 Falgun 2074 Evenging 6-40 Sat.mp3 krishi 5 Falgun 2074 Evenging 6-40 Sat-21316.mp3 Click Here
56 Krishi 19 Fagun 2074 Evening 6-40 Saturday.mp3 Krishi 19 Fagun 2074 Evening 6-40 Saturday-33597.mp3 Click Here
57 krishi 26 Fagun 2074 Evening 6-40 sat.mp3 krishi 26 Fagun 2074 Evening 6-40 sat-16951.mp3 Click Here
58 Krishi 12 Fagun 2074 Evening 6-40 Saturday.mp3 Krishi 12 Fagun 2074 Evening 6-40 Saturday-56335.mp3 Click Here
59 krishi 6 magh 2074 even 6-40 sat.mp3 krishi 6 magh 2074 even 6-40 sat-30374.mp3 Click Here
60 Krishi 13 magh 2074 Evening 6-40 sat.mp3 Krishi 13 magh 2074 Evening 6-40 sat-26034.mp3 Click Here
61 Krishi 20 magh 2074 Evening 6-40 sat.mp3 Krishi 20 magh 2074 Evening 6-40 sat-72434.mp3 Click Here
62 krishi 27 magh 2074 Evening 6-40 sat.mp3 krishi 27 magh 2074 Evening 6-40 sat-96543.mp3 Click Here
63 Krishi 2 mangsir 2074 evening 6-40 Sat.mp3 Krishi 2 mangsir 2074 evening 6-40 Sat-40937.mp3 Click Here
64 Krishi 1 Poush 2074 Evening 6-40 Sat.mp3 Krishi 1 Poush 2074 Evening 6-40 Sat-90520.mp3 Click Here
65 Krishi 9 mangsir 2074 Evening 6-40 sat.mp3 Krishi 9 mangsir 2074 Evening 6-40 sat-23489.mp3 Click Here
66 Krishi 16 Mangsir 2074 Evening 6-40 Saturday.mp3 Krishi 16 Mangsir 2074 Evening 6-40 Saturday-63703.mp3 Click Here
67 Krishi 23 Mangsir 2074 Evening 6-40 Sat.mp3 Krishi 23 Mangsir 2074 Evening 6-40 Sat-91454.mp3 Click Here
68 krishi 1 mansir 2075 evening 6-40 sat krishi 1 mansir 2075 evening 6-40 sat-62548.mp3 Click Here
69 Krishi 29 Mangsir 2075 Evening 6-40 Saturday Krishi 29 Mangsir 2075 Evening 6-40 Saturday-49599.mp3 Click Here
70 krishi 8 mansir 2075 evening 6-40 sat krishi 8 mansir 2075 evening 6-40 sat-99936.mp3 Click Here
71 krishi 15 mansir 2075 evening 6-40 sat krishi 15 mansir 2075 evening 6-40 sat-61004.mp3 Click Here
72 Krishi 22 Mangsir 2075 Evening 6-40 Sat final Krishi 22 Mangsir 2075 Evening 6-40 Sat final-30036.mp3 Click Here
73 krishi 2 aasar 2075 evening 6-40 sat krishi 2 aasar 2075 evening 6-40 sat-91105.mp3 Click Here
74 Krishi 30 aasar 2075 Evening 6-40 saturday Krishi 30 aasar 2075 Evening 6-40 saturday -60969.mp3 Click Here
75 Krishi 23 aasar 2075 Evening 6-40 saturday final 1 Krishi 23 aasar 2075 Evening 6-40 saturday final 1-17975.mp3 Click Here
76 Krishi 23 aasar 2075 Evening 6-40 saturday Krishi 23 aasar 2075 Evening 6-40 saturday-29002.mp3 Click Here
77 Krishi 9 Asaar 2075 Evening 6-40 Saturday Krishi 9 Asaar 2075 Evening 6-40 Saturday-18195.mp3 Click Here
78 Krishi 16 Asaar 2075 Evening 6-40 Saturday Krishi 16 Asaar 2075 Evening 6-40 Saturday-36793.mp3 Click Here
79 Krishi 23 aasar 2075 Evening 6-40 saturday Krishi 23 aasar 2075 Evening 6-40 saturday -91662.mp3 Click Here
80 Krishi 13 Asoj 2075 Evening 6-40 Saturday Krishi 13 Asoj 2075 Evening 6-40 Saturday-24256.mp3 Click Here
81 Krishi 20 Asoj 2075 Evening 6-40 Saturday Krishi 20 Asoj 2075 Evening 6-40 Saturday-34438.mp3 Click Here
82 Krishi 27 Asoj 2075 Evening 6-40 Saturday Final Krishi 27 Asoj 2075 Evening 6-40 Saturday Final-55527.mp3 Click Here
83 Krishi 1 Baishakh 2075 Even 6-40 Sat Krishi 1 Baishakh 2075 Even 6-40 Sat-86935.mp3 Click Here
84 Krishi 22 Baisakh 2075 Evening 6-40 Sat Krishi 22 Baisakh 2075 Evening 6-40 Sat-90320.MP3 Click Here
85 Krishi 29 Baisakh 2075 Evening 6-40 Sat Krishi 29 Baisakh 2075 Evening 6-40 Sat-36908.MP3 Click Here
86 krishi 8 baishak 2075 Even 6-40 sat krishi 8 baishak 2075 Even 6-40 sat-41204.mp3 Click Here
87 Krishi 15 Baisakh 2075 Evening 6-40 Saturday final Krishi 15 Baisakh 2075 Evening 6-40 Saturday final-50810.MP3 Click Here
88 Krishi 15 Baisakh 2075 Evening 6-40 Saturday Krishi 15 Baisakh 2075 Evening 6-40 Saturday-97240.MP3 Click Here
89 Krishi 5 Jeth 2075 Evening 6-40 Saturday Final Krishi 5 Jeth 2075 Evening 6-40 Saturday Final-72497.mp3 Click Here
90 Krishi 12 Jeth 2075 Evening 6-40 Saturday Krishi 12 Jeth 2075 Evening 6-40 Saturday-85205.mp3 Click Here
91 Krishi 19 Jeth 2075 Evening 6-40 Saturday Krishi 19 Jeth 2075 Evening 6-40 Saturday-32659.mp3 Click Here
92 Krishi 26 Jeth 2075 Evening 6-40 Sat Final Krishi 26 Jeth 2075 Evening 6-40 Sat Final-77223.mp3 Click Here
93 Krishi 3 Kartik 2075 Evening 6-40 Saturday Krishi 3 Kartik 2075 Evening 6-40 Saturday-47057.mp3 Click Here
94 Krishi 10 Kartik 2075 Evening 6-40 Saturday Krishi 10 Kartik 2075 Evening 6-40 Saturday-72921.mp3 Click Here
95 Krishi 17 Kartik 2075 Evening 6-40 Saturday Krishi 17 Kartik 2075 Evening 6-40 Saturday-14047.mp3 Click Here
96 Krishi 24 Kartik 2075 Evening 6-40 Sat Final Krishi 24 Kartik 2075 Evening 6-40 Sat Final-31041.mp3 Click Here
97 Krishi 5 Saun 2075 Evening 6-40 Saturday Krishi 5 Saun 2075 Evening 6-40 Saturday-98731.mp3 Click Here
98 Krishi 12 saun 2075 Evening 6-40 Sat Krishi 12 saun 2075 Evening 6-40 Sat-89810.mp3 Click Here
99 Krishi 19 Saun 2075 Evening 6-40 Saturday Krishi 19 Saun 2075 Evening 6-40 Saturday-49931.mp3 Click Here
100 Krishi 26 Saun 2075 Evening 6-40 Sat Final Krishi 26 Saun 2075 Evening 6-40 Sat Final-74465.mp3 Click Here
101 Krishi 2 Bhadra 2075 Evening 6-40 Saturday Krishi 2 Bhadra 2075 Evening 6-40 Saturday-94615.mp3 Click Here
S.N File Name File Download
1 Interview with Jagatbahadur Tamang Gorkha 1 Interview with Jagatbahadur Tamang Gorkha 1-54099.mp3 Click Here
2 Krishi16 Poush2073 Sat Evening 6-40 Final Krishi16 Poush2073 Sat Evening 6-40 Final-87688.mp3 Click Here
3 Krishi chhitriya 22 falgun 2073 appern 4-30 Krishi chhitriya 22 falgun 2073 appern 4-30 -48262.mp3 Click Here
4 Krishi chhitrya 5 Mansir 2073 Appern 4-30 Krishi chhitrya 5 Mansir 2073 Appern 4-30-82464.mp3 Click Here
5 Krishi 31 Bhadra 2073 Fri Evening 6-40 Krishi 31 Bhadra 2073 Fri Evening 6-40-99007.mp3 Click Here
6 Krishi 30 Falgun 2073 Evening 6-40 Mon Krishi 30 Falgun 2073 Evening 6-40 Mon-32759.mp3 Click Here
7 Krishi 30 Bhadra 2073 Thrus Evening 6-40 Krishi 30 Bhadra 2073 Thrus Evening 6-40-40699.mp3 Click Here
8 Krishi 30 Asoja 2073 Evening 6-40 sun Krishi 30 Asoja 2073 Evening 6-40 sun -60907.mp3 Click Here
9 Krishi 30 mansir 2073 Evening 6-40 Krishi 30 mansir 2073 Evening 6-40-31348.mp3 Click Here
10 krishi 29 pouch 2073 evening 6-40 Fri krishi 29 pouch 2073 evening 6-40 Fri-92375.mp3 Click Here
11 Krishi 29 mansir 2073 Evening 6-40 Wed final Krishi 29 mansir 2073 Evening 6-40 Wed final-38314.mp3 Click Here
12 Krishi 29 magh 2073 Evening 6-40 Sat Krishi 29 magh 2073 Evening 6-40 Sat-19613.mp3 Click Here
13 Krishi 29 Falgun 2073 Sun Evening 6-40 Krishi 29 Falgun 2073 Sun Evening 6-40-34413.mp3 Click Here
14 Krishi 29 bhadra 2073 Wed evening 6-40 .mp3 final Krishi 29 bhadra 2073 Wed evening 6-40 .mp3 final -47628.mp3 Click Here
15 Krishi 29 Asoj 2073 Sat Evening 6-40 Krishi 29 Asoj 2073 Sat Evening 6-40-56245.mp3 Click Here
16 Krishi 28 pouch 2073 Evening 6-40 thurs Krishi 28 pouch 2073 Evening 6-40 thurs-28182.mp3 Click Here
17 Krishi 28 Magh 2073 Fri Evening 6-40 Krishi 28 Magh 2073 Fri Evening 6-40-70677.mp3 Click Here
18 Krishi 28 Falgun 2073 SatEvening 6-40 Krishi 28 Falgun 2073 SatEvening 6-40-84044.MP3 Click Here
19 Krishi 28 Bhadra 2073 Tues Evening 6-40 Krishi 28 Bhadra 2073 Tues Evening 6-40-11455.mp3 Click Here
20 Krishi 28 Asoj 2073 Fri Evening 6-40 Krishi 28 Asoj 2073 Fri Evening 6-40-78723.mp3 Click Here
21 krishi 27 pouch 2073 Evening 6-40 Wed krishi 27 pouch 2073 Evening 6-40 Wed-88267.mp3 Click Here
22 Krishi 27 Mangsir 2073 Mon Evening 6-40 Krishi 27 Mangsir 2073 Mon Evening 6-40-85224.mp3 Click Here
23 krishi 27 Magh 2073 Evening 6-40 Thurs krishi 27 Magh 2073 Evening 6-40 Thurs -59415.mp3 Click Here
24 Krishi 27 Falgun 2073 Fri Evening 6-40.mp3 Krishi 27 Falgun 2073 Fri Evening 6-40.mp3 -64491.mp3 Click Here
25 Krishi 27 bhadra 2073 Evening 6-40 Mon Krishi 27 bhadra 2073 Evening 6-40 Mon-90276.mp3 Click Here
26 Krishi 27 Asoj 2073 Thrus Evening 6-40 Krishi 27 Asoj 2073 Thrus Evening 6-40-35250.mp3 Click Here
27 Krishi 26 pouch 2073 Evening 6-40 Tues Krishi 26 pouch 2073 Evening 6-40 Tues-14850.mp3 Click Here
28 Krishi 26 Mansir 2073 Evening 6-40 Krishi 26 Mansir 2073 Evening 6-40-79138.mp3 Click Here
29 Krishi 26 magh 2073 wed evening 6-40 Krishi 26 magh 2073 wed evening 6-40-77110.MP3 Click Here
30 Krishi 26 Falgun 2073 Evening 6-40 Thurs Krishi 26 Falgun 2073 Evening 6-40 Thurs-36972.mp3 Click Here
31 Krishi 26 bhadra 2073 Evening 6-40 evening 6-40 Krishi 26 bhadra 2073 Evening 6-40 evening 6-40 -28921.mp3 Click Here
32 Krishi 26 Asoj 2073 Wed Evening 6-40 Krishi 26 Asoj 2073 Wed Evening 6-40-46074.mp3 Click Here
33 Krishi 25 pouch 2073 Evening 6-40 Mon Krishi 25 pouch 2073 Evening 6-40 Mon-46704.mp3 Click Here
34 Krishi 25 Mansir 2073 vevening 6-40 Sat.mp3 final Krishi 25 Mansir 2073 vevening 6-40 Sat.mp3 final-64749.mp3 Click Here
35 Krishi 25 Falgun 2073 Wed Evening 6-40 Krishi 25 Falgun 2073 Wed Evening 6-40-90918.mp3 Click Here
36 Krishi 25 Falgun 2073 Wed Evening 6-40 Krishi 25 Falgun 2073 Wed Evening 6-40-34159.mp3 Click Here
37 Krishi 25 Bhadra 2073 Sat evning 6-40 Krishi 25 Bhadra 2073 Sat evning 6-40 -29875.mp3 Click Here
38 Krishi 25 Asoj 2073 Tues Evening 6-40 Krishi 25 Asoj 2073 Tues Evening 6-40-19423.mp3 Click Here
39 Krishi 24 Vadra 2073 Fri Evening 6-40 Krishi 24 Vadra 2073 Fri Evening 6-40-26628.mp3 Click Here
40 Krishi 24 pouch 2073 Sun Evening 6-40 Krishi 24 pouch 2073 Sun Evening 6-40-71262.mp3 Click Here
41 krishi 24 magh evening 6-40 krishi 24 magh evening 6-40-41002.mp3 Click Here
42 Krishi 24 Falgun 2073 Tue Evening 6-40 Krishi 24 Falgun 2073 Tue Evening 6-40-57401.mp3 Click Here
43 Krishi 24 Asoj 2073 Mon Evening 6-40 Krishi 24 Asoj 2073 Mon Evening 6-40-29478.mp3 Click Here
44 Krishi 23 Poush 2073 Sat Evening 6-40 Krishi 23 Poush 2073 Sat Evening 6-40-48551.mp3 Click Here
45 krishi 23 mansir 2073 evening 6-40 Thurs krishi 23 mansir 2073 evening 6-40 Thurs -27252.mp3 Click Here
46 Krishi 23 magh 2073 Evening 6-40 sun Krishi 23 magh 2073 Evening 6-40 sun -28235.mp3 Click Here
47 Krishi 23 Falgun 2073 Evening 6-40 Mon Krishi 23 Falgun 2073 Evening 6-40 Mon-24292.mp3 Click Here
48 Krishi 23 Asoj 2073 Sun Evening 6-40 Krishi 23 Asoj 2073 Sun Evening 6-40-65635.mp3 Click Here
49 Krishi 22 Poush 2073 Fri Evening 6-40 Krishi 22 Poush 2073 Fri Evening 6-40-17985.mp3 Click Here
50 Krishi 22 Mangsir 2073 Wed Evening 6-40 Krishi 22 Mangsir 2073 Wed Evening 6-40-68222.mp3 Click Here
51 Krishi 22 Bhadra 2073 Evening 6-40 Wed Krishi 22 Bhadra 2073 Evening 6-40 Wed-31214.mp3 Click Here
52 Krishi 22 asoja 2073 Evening 6-40 Krishi 22 asoja 2073 Evening 6-40 -78305.mp3 Click Here
53 Krishi 22 magh 2073 Evening 6-40 Sat Krishi 22 magh 2073 Evening 6-40 Sat -70911.mp3 Click Here
54 Krishi 21 Vaadra 2073 Tues Evening 6-40 Krishi 21 Vaadra 2073 Tues Evening 6-40-90892.mp3 Click Here
55 Krishi 21 pouch 2073 Thurs evening 6-40 Krishi 21 pouch 2073 Thurs evening 6-40-42886.mp3 Click Here
56 Krishi 21 Magh 2073 Fri Evening 6-40 Krishi 21 Magh 2073 Fri Evening 6-40-53457.mp3 Click Here
57 Krishi 21 Falgun 2073 Evening 6-40 Sat Krishi 21 Falgun 2073 Evening 6-40 Sat-40611.mp3 Click Here
58 Krishi 21 Asoj 2073 Fri Evening 6-40 Krishi 21 Asoj 2073 Fri Evening 6-40-23067.mp3 Click Here
59 Krishi 20 poush 2073 wed evening 6-40 Krishi 20 poush 2073 wed evening 6-40-26493.MP3 Click Here
60 Krishi 20 Mangsir 2073 Mon Evening 6-40 Krishi 20 Mangsir 2073 Mon Evening 6-40-99720.mp3 Click Here
61 Krishi 20 magh 2073 Evening 6-40 .mp3 final Krishi 20 magh 2073 Evening 6-40 .mp3 final -12030.mp3 Click Here
62 Krishi 20 Falgun 2073 Fri Evening 6-40 Krishi 20 Falgun 2073 Fri Evening 6-40-92752.mp3 Click Here
63 Krishi 20 bhadra 2073 Mon evening 6-40 Krishi 20 bhadra 2073 Mon evening 6-40-20798.mp3 Click Here
64 Krishi 20 bhadra 2073 Mon evening 6-40 Krishi 20 bhadra 2073 Mon evening 6-40-24394.mp3 Click Here
65 Krishi 19 Poush 2073 Tue Evening 6-40 Krishi 19 Poush 2073 Tue Evening 6-40-10289.mp3 Click Here
66 krishi 19 magh 2073 Evening 6-40 krishi 19 magh 2073 Evening 6-40-28681.mp3 Click Here
67 Krishi 19 Falgun 2073 Evening 6-40 Thurs Krishi 19 Falgun 2073 Evening 6-40 Thurs-17164.mp3 Click Here
68 Krishi 19 Bhadra 2073 Sun Evening 6-40 Krishi 19 Bhadra 2073 Sun Evening 6-40-87165.mp3 Click Here
69 Krishi 19 Asoj 2073 Wed Evening 6-40 Krishi 19 Asoj 2073 Wed Evening 6-40-24572.mp3 Click Here
70 Krishi 18 pouch 2073 Evening 6-40 Mon Krishi 18 pouch 2073 Evening 6-40 Mon-91619.mp3 Click Here
71 Krishi 18 Mangsir 2073 Sat Evening 6-40 Final Krishi 18 Mangsir 2073 Sat Evening 6-40 Final-27349.mp3 Click Here
72 Krishi 18 Chaitra 2073 Fri Evening 6-40 Krishi 18 Chaitra 2073 Fri Evening 6-40-55401.mp3 Click Here
73 Krishi 18 Bhadra 2073 Evening sat Krishi 18 Bhadra 2073 Evening sat-58281.mp3 Click Here
74 Krishi 18 Asoj 2073 Tue Evening 6-40 Krishi 18 Asoj 2073 Tue Evening 6-40-78919.mp3 Click Here
75 Krishi 18 Falgun 2073 Evening 6-40 Wed Krishi 18 Falgun 2073 Evening 6-40 Wed-14298.mp3 Click Here
76 Krishi 17 Vaadra 2073 Fri Evening 6-40 Krishi 17 Vaadra 2073 Fri Evening 6-40-71901.mp3 Click Here
77 Krishi 17 pouch 2073 sun Evening 6-40 Krishi 17 pouch 2073 sun Evening 6-40-40478.mp3 Click Here
78 Krishi 17 Mangsir 2073 Friday Evening 6-40 Krishi 17 Mangsir 2073 Friday Evening 6-40-13486.mp3 Click Here
79 Krishi 17 Falgun 2073 Tue Evening 6-40 Krishi 17 Falgun 2073 Tue Evening 6-40-66097.mp3 Click Here
80 Krishi 17 Asoja 2073 Evening 6-40 Mon Krishi 17 Asoja 2073 Evening 6-40 Mon -18333.mp3 Click Here
81 Krishi 16 Mangsir 2073 Thrus Evening 6-40 Krishi 16 Mangsir 2073 Thrus Evening 6-40-35998.mp3 Click Here
82 Krishi 16 Fagun 2073 Mon Evening 6-40 Krishi 16 Fagun 2073 Mon Evening 6-40-60816.mp3 Click Here
83 krishi 16 chitra 2073 Evening 6-40 Wed krishi 16 chitra 2073 Evening 6-40 Wed-41529.mp3 Click Here
84 Krishi 16 Bhadra 2073 Evening 6-40 final Krishi 16 Bhadra 2073 Evening 6-40 final -87162.mp3 Click Here
85 Krishi 15 Poush 2073 Fri Evening 6-40 Krishi 15 Poush 2073 Fri Evening 6-40-22524.mp3 Click Here
86 Krishi 15 Mangsir 2073 Wed Evening 6-40 final Krishi 15 Mangsir 2073 Wed Evening 6-40 final -44293.mp3 Click Here
87 Krishi 16 Asoj 2073 Sun Evening 6-40 Krishi 16 Asoj 2073 Sun Evening 6-40-60568.mp3 Click Here
88 Krishi 15 Falgun 2073 Evening 6-40 Sun Krishi 15 Falgun 2073 Evening 6-40 Sun-28491.mp3 Click Here
89 krishi 15 Chitra 2073 Evening 6-40 Tues krishi 15 Chitra 2073 Evening 6-40 Tues-85433.mp3 Click Here
90 Krishi 15 Bhadra 2073 Evening 6-40 Wed Krishi 15 Bhadra 2073 Evening 6-40 Wed -18278.mp3 Click Here
91 Krishi 14 Poush 2073 Thus Evening 6-40 Krishi 14 Poush 2073 Thus Evening 6-40-79890.mp3 Click Here
92 Krishi 14 Mangsir 2073 Tues Evening 6-40 Krishi 14 Mangsir 2073 Tues Evening 6-40-35720.mp3 Click Here
93 Krishi 14 Magh 2073 Fri Evening 6-40 Krishi 14 Magh 2073 Fri Evening 6-40-58902.mp3 Click Here
94 Krishi 14 Falgun 2073 Evening 6-40 Sat Krishi 14 Falgun 2073 Evening 6-40 Sat-54070.mp3 Click Here
95 Krishi 14 chitra 2073 Evening 6-40 Mon Krishi 14 chitra 2073 Evening 6-40 Mon-98930.mp3 Click Here
96 Krishi 14 Bhaadra 2073 Evening 6-40 Krishi 14 Bhaadra 2073 Evening 6-40-66653.mp3 Click Here
97 Krishi 13 Poush 2073 Wed Evening 6-40 Krishi 13 Poush 2073 Wed Evening 6-40-91974.mp3 Click Here
98 Krishi 13 Mansir 2073 Evening 6-40 Mon Krishi 13 Mansir 2073 Evening 6-40 Mon-67133.mp3 Click Here
99 Krishi 13 Falgun 2073 Fri Evening 6-40 Krishi 13 Falgun 2073 Fri Evening 6-40-44454.mp3 Click Here
100 Krishi 13 Chitra 2073 Evening 6-40 sun Krishi 13 Chitra 2073 Evening 6-40 sun-49958.MP3 Click Here
101 Krishi 13 Bhadra 2073 Mon Evening 6-40 Krishi 13 Bhadra 2073 Mon Evening 6-40-29399.mp3 Click Here
102 Krishi 12 Poush 2073 Tuesday Evening 6-40 Krishi 12 Poush 2073 Tuesday Evening 6-40-78528.mp3 Click Here
103 Krishi 12 Mansir 2073 Evening 6-40 Sun Krishi 12 Mansir 2073 Evening 6-40 Sun-45230.mp3 Click Here
104 krishi 12 Magh 2073 Evening 6-40 Wed krishi 12 Magh 2073 Evening 6-40 Wed-22857.mp3 Click Here
105 krishi 12 falgun 2073 Evening 6-40 thurs krishi 12 falgun 2073 Evening 6-40 thurs-38408.mp3 Click Here
106 Krishi 12 Chaitra 2073 Sat Evening 6-40 Krishi 12 Chaitra 2073 Sat Evening 6-40-13717.mp3 Click Here
107 Krishi 12 Bhaadra 2073 Sun Evening 6-40 Krishi 12 Bhaadra 2073 Sun Evening 6-40-82839.mp3 Click Here
108 Krishi 12 Asoj 2073 Evening 6-40 Wed Krishi 12 Asoj 2073 Evening 6-40 Wed -92562.mp3 Click Here
109 Krishi 11 Poush 2073 Mon Evening 6-40 Krishi 11 Poush 2073 Mon Evening 6-40-92321.mp3 Click Here
110 Krishi 11 Mansir 2073 Evening 6-40 Sat Krishi 11 Mansir 2073 Evening 6-40 Sat-74971.mp3 Click Here
111 Krishi 11 Magh 2073 Mon Evening 6-40 Krishi 11 Magh 2073 Mon Evening 6-40-87174.mp3 Click Here
112 krishi 11 Falgun 2073 Evening 6-40 wed krishi 11 Falgun 2073 Evening 6-40 wed-94526.mp3 Click Here
113 Krishi 11 Chaitra 2073 Fri Evening 6-40 Krishi 11 Chaitra 2073 Fri Evening 6-40-24658.mp3 Click Here
114 Krishi 11 Asoj 2073 Tues Evening 6-40 Krishi 11 Asoj 2073 Tues Evening 6-40-16783.mp3 Click Here
115 Krishi 10 Poush 2073 Sun Evening 6-40 Krishi 10 Poush 2073 Sun Evening 6-40-59503.mp3 Click Here
116 Krishi 10 Mangsir 2073 Friday Evening 6-40 Krishi 10 Mangsir 2073 Friday Evening 6-40-15223.mp3 Click Here
117 Krishi 10 Magh 2073 Mon Evening 6-40 Krishi 10 Magh 2073 Mon Evening 6-40-86105.mp3 Click Here
118 Krishi 10 Falgun 2073 Tue Evening 6-40 Krishi 10 Falgun 2073 Tue Evening 6-40-93542.mp3 Click Here
119 Krishi 10 chitra 2073 Evening 4-40 Thure final Krishi 10 chitra 2073 Evening 4-40 Thure final-74311.mp3 Click Here
120 Krishi 10 Bhaadra 2073 Fri Evening 6-40 Krishi 10 Bhaadra 2073 Fri Evening 6-40-25641.mp3 Click Here
121 Krishi 10 Asoj 2073 Mon Evening 6-40 Krishi 10 Asoj 2073 Mon Evening 6-40-38394.mp3 Click Here
122 Krishi 9 Mansir 2073 evening 6-40 Thurs Krishi 9 Mansir 2073 evening 6-40 Thurs-99448.mp3 Click Here
123 krishi 9 magh 2073 Evening 6-40 sun krishi 9 magh 2073 Evening 6-40 sun-88834.mp3 Click Here
124 Krishi 9 Falgun 2073 Mon Evening 6-40 B Krishi 9 Falgun 2073 Mon Evening 6-40 B-74293.mp3 Click Here
125 Krishi 9 Chaitra 2073 Wed Evening 6-40 Krishi 9 Chaitra 2073 Wed Evening 6-40-44369.mp3 Click Here
126 Krishi 9 bhadra 2073 Thurs evening 6-40 Krishi 9 bhadra 2073 Thurs evening 6-40 -71519.mp3 Click Here
127 Krishi 9 Asoj 2073 Evening 6-40 Sun Krishi 9 Asoj 2073 Evening 6-40 Sun -43187.mp3 Click Here
128 Krishi 8 Falgun 2073 Evening 6-40 Sun Krishi 8 Falgun 2073 Evening 6-40 Sun -13557.mp3 Click Here
129 Krishi 8 Chaitra 2073 Tue Evening 6-40 Final Krishi 8 Chaitra 2073 Tue Evening 6-40 Final-30024.mp3 Click Here
130 Krishi 8 Bhadra 2073 Wed Evening 6-40 Krishi 8 Bhadra 2073 Wed Evening 6-40-89289.mp3 Click Here
131 Krishi 8 Asoj 2073 Sat Evening 6-40 Krishi 8 Asoj 2073 Sat Evening 6-40-59512.mp3 Click Here
132 Krishi 7 Mangsir 2073 Tues Evening 6-40 Krishi 7 Mangsir 2073 Tues Evening 6-40-90535.mp3 Click Here
133 Krishi 7 Magh 2073 Fri Evening 6-40 Krishi 7 Magh 2073 Fri Evening 6-40-93590.mp3 Click Here
134 Krishi 7 Falgun 2073 Evening 6-40 Sat Krishi 7 Falgun 2073 Evening 6-40 Sat-34870.MP3 Click Here
135 Krishi 7 Chaitra 2073 Mon Evening 6-40 Krishi 7 Chaitra 2073 Mon Evening 6-40-25593.mp3 Click Here
136 Krishi 7 Bhadra 2073 Tues Evening 6-40 Krishi 7 Bhadra 2073 Tues Evening 6-40-65882.mp3 Click Here
137 Krishi 7 Asoj 2073 Fri Evening 6-40 Krishi 7 Asoj 2073 Fri Evening 6-40-27501.mp3 Click Here
138 Krishi 6 pouch 2073 evening 6-40 Wed Krishi 6 pouch 2073 evening 6-40 Wed-67926.mp3 Click Here
139 Krishi 6 Magh 2073 Thrus Evening 6-40 Krishi 6 Magh 2073 Thrus Evening 6-40-12001.mp3 Click Here
140 Krishi 6 Falgun 2073 Fri Evening 6-40 Krishi 6 Falgun 2073 Fri Evening 6-40-45635.mp3 Click Here
141 Krishi 6 Chaitra 2973 Sun Evening 6-40 Krishi 6 Chaitra 2973 Sun Evening 6-40-90274.mp3 Click Here
142 Krishi 6 bhadra 2073 Evening 6-40 Thurs Krishi 6 bhadra 2073 Evening 6-40 Thurs -79714.mp3 Click Here
143 Krishi 6 aasoj 2073 Evening 6-40 Thurs Krishi 6 aasoj 2073 Evening 6-40 Thurs .mp3 final-24421.mp3 Click Here
144 Krishi 5 Magh 2073 Evening 6-40 wed Krishi 5 Magh 2073 Evening 6-40 wed-85338.mp3 Click Here
145 Krishi 5 Falgun 2073 Evening 6-40 Thurs Krishi 5 Falgun 2073 Evening 6-40 Thurs-32104.mp3 Click Here
146 Krishi 5 Chaitra 2073 Sat Evening 6-40 Final Krishi 5 Chaitra 2073 Sat Evening 6-40 Final-30790.mp3 Click Here
147 Krishi 5 Bhadra 2073 Sun Evening 6-40 Krishi 5 Bhadra 2073 Sun Evening 6-40-19316.mp3 Click Here
148 Krishi 5 Asoj 2073 Evening 6-40 Wed final Krishi 5 Asoj 2073 Evening 6-40 Wed final-32135.mp3 Click Here
149 Krishi 4 Mansir 2073 Sat Evening 6-40 Krishi 4 Mansir 2073 Sat Evening 6-40-31440.mp3 Click Here
150 Krishi 4 Magh 2073 Tue Evening 6-40 Krishi 4 Magh 2073 Tue Evening 6-40-95244.mp3 Click Here
151 Krishi 4 Falgun 2073 Evening 6-40 Wed Krishi 4 Falgun 2073 Evening 6-40 Wed-45886.mp3 Click Here
152 Krishi 4 Chaitra 2073 Fri Evening 6-40 Krishi 4 Chaitra 2073 Fri Evening 6-40-79028.MP3 Click Here
153 krishi 3 pouch 2073 Evening 6-40 krishi 3 pouch 2073 Evening 6-40-20034.mp3 Click Here
154 Krishi 3 Mansir 2073 Fri Evening 6-40 Krishi 3 Mansir 2073 Fri Evening 6-40-93132.mp3 Click Here
155 Krishi 3 magh 2073 Evening 6-40 Mon Krishi 3 magh 2073 Evening 6-40 Mon-97766.mp3 Click Here
156 Krishi 3 Fagun 2073 Tue Evening 6-40 Final Krishi 3 Fagun 2073 Tue Evening 6-40 Final-25339.mp3 Click Here
157 Krishi 3 Chaitra 2073 Thrus Evening 6-40 Final Krishi 3 Chaitra 2073 Thrus Evening 6-40 Final-51942.mp3 Click Here
158 Krishi 3 asoj 2073 Mon Evening 6-40 Krishi 3 asoj 2073 Mon Evening 6-40-19811.mp3 Click Here
159 Krishi 2 pouch 2073 Evening 6-40 Sat Krishi 2 pouch 2073 Evening 6-40 Sat-41188.mp3 Click Here
160 krishi 2 Mansir 2073 Evening 6-40 Thurs krishi 2 Mansir 2073 Evening 6-40 Thurs-56521.mp3 Click Here
161 krishi 2 Magh 2073 evening 6-40 sun krishi 2 Magh 2073 evening 6-40 sun-18197.mp3 Click Here
162 Krishi 2 Fagun 2073 Mon Evening 6-40 Krishi 2 Fagun 2073 Mon Evening 6-40-26999.mp3 Click Here
163 Krishi 2 asoj 2073 sun Evening 6-40 Krishi 2 asoj 2073 sun Evening 6-40 -97543.mp3 Click Here
164 Krishi 2 2073 Wed Evening 6-40 final Krishi 2 2073 Wed Evening 6-40 final-70039.mp3 Click Here
165 krishi 1 magh 2073 Evening 6-40 final krishi 1 magh 2073 Evening 6-40 final -43264.mp3 Click Here
166 Krishi 1 Falgun 2073 Evening 6-40.mp3 final Krishi 1 Falgun 2073 Evening 6-40.mp3 final-75058.mp3 Click Here
167 Krishi 1 Chaitra 2073 Tue Evening 6-40 Krishi 1 Chaitra 2073 Tue Evening 6-40-84259.mp3 Click Here
168 Krishi 1 Poush 2073 Fri Evening 6-40 Krishi 1 Poush 2073 Fri Evening 6-40-69182.mp3 Click Here
169 Krishi 1 Asoja 2073 Sat Evening 6-40 Krishi 1 Asoja 2073 Sat Evening 6-40-24891.mp3 Click Here
170 Krishi Chhetriya 3 Baisakh 2074 Aparahnna 4-30 Krishi Chhetriya 3 Baisakh 2074 Aparahnna 4-30-63643.MP3 Click Here
171 Krishi Chhetriya 30 Baisakh 2074 Aparahnna 4-30 Krishi Chhetriya 30 Baisakh 2074 Aparahnna 4-30-96411.MP3 Click Here
172 Krishi Chhetriya 10 Baisakh 2074 Aparanha 4-30 Krishi Chhetriya 10 Baisakh 2074 Aparanha 4-30-74146.MP3 Click Here
173 Krishi Chhetriya 17 Baisakh 2074 Aparahnna 4-30 Krishi Chhetriya 17 Baisakh 2074 Aparahnna 4-30-23168.mp3 Click Here
174 Krishi Chhetriya 24 Baisakh 2074 Aparanna 4-30 Krishi Chhetriya 24 Baisakh 2074 Aparanna 4-30-96274.mp3 Click Here
175 Krishi Chhetriya 28 Jesth 2074 Aparahnna 4-30 Krishi Chhetriya 28 Jesth 2074 Aparahnna 4-30-22914.MP3 Click Here
176 Krishi Chhetriya 7 Jesth 2074 Aparahnna 4-30 Final Krishi Chhetriya 7 Jesth 2074 Aparahnna 4-30 Final-88270.MP3 Click Here
177 Krishi Chhetriya 14 Jesth 2074 Aparahnna 4-30 Krishi Chhetriya 14 Jesth 2074 Aparahnna 4-30-42414.mp3 Click Here
178 Krishi Chhetriya 20 Jeth 2075 Aparannha 4-30 Krishi Chhetriya 20 Jeth 2075 Aparannha 4-30-69913.mp3 Click Here
179 Krishi Chhetriya 11 Asaar 2074 Aparahnna 4-30 Krishi Chhetriya 11 Asaar 2074 Aparahnna 4-30-37113.mp3 Click Here
180 Krishi Chhetriya 18 Asaar 2074 Aparannha 4-30 Krishi Chhetriya 18 Asaar 2074 Aparannha 4-30-29921.MP3 Click Here
181 Krishi Chhetriya 25 Asaar 2074 Aparanna 4-30 Krishi Chhetriya 25 Asaar 2074 Aparanna 4-30-36438.mp3 Click Here
182 Krishi chhitriya 4 Asaar 2074 apperna 4-30 Krishi chhitriya 4 Asaar 2074 apperna 4-30 -37295.MP3 Click Here
183 Krishi Chhetriya 1 Saun 2074 Aparannha 4-30 Krishi Chhetriya 1 Saun 2074 Aparannha 4-30-89320.MP3 Click Here
184 Krishii Chhetriya 1 Saun 2074 Aparannha 4-30 Krishii Chhetriya 1 Saun 2074 Aparannha 4-30-47935.wav Click Here
185 krishi chhitriya 29 saun 2074 apperan 4-30 krishi chhitriya 29 saun 2074 apperan 4-30-24622.mp3 Click Here
186 krishi chhitrya 8 saun 2074 krishi chhitrya 8 saun 2074 -54032.mp3 Click Here
187 Krishi Chhetriya 8 Saun 2074 Aparanna 4-30 Krishi Chhetriya 8 Saun 2074 Aparanna 4-30-77955.MP3 Click Here
188 krishi chhitraya 15 saun 2074 krishi chhitraya 15 saun 2074 -48250.mp3 Click Here
189 Krishi Chhitriya 29 Saun 2074 Aparahnna 4-30 Krishi Chhitriya 29 Saun 2074 Aparahnna 4-30 -42526.mp3 Click Here
190 krishi 10 bhadra 2074 evening 6-40 krishi 10 bhadra 2074 evening 6-40 -81486.mp3 Click Here
191 Krishi Chhitriya18 Bhadra 2074 Aparanha 4-30 Krishi Chhitriya18 Bhadra 2074 Aparanha 4-30-25060.mp3 Click Here
192 Krishi Chhetriya 31 Bhadra 2075 Krishi Chhetriya 31 Bhadra 2075-88851.mp3 Click Here
193 Krishi chhitriya 11 Bhadra 2074 appern 4-30 Krishi chhitriya 11 Bhadra 2074 appern 4-30 -54246.mp3 Click Here
194 Krishi 13 Bhadra 2074 Evening 6-40 Krishi 13 Bhadra 2074 Evening 6-40-80725.mp3 Click Here
195 Krishi 16 Bhadra 2074 Evening 6-40 Krishi 16 Bhadra 2074 Evening 6-40-67361.mp3 Click Here
196 Krishi Chhetriya 4 Bhadra 2074 Aparanha 4-30 Final Krishi Chhetriya 4 Bhadra 2074 Aparanha 4-30 Final-20209.mp3 Click Here
197 Krishi Chhetriya 4 Bhadra 2074 Aparannha 4-30 Krishi Chhetriya 4 Bhadra 2074 Aparannha 4-30-60195.MP3 Click Here
198 Krishi Chhetriya 1 Ashoj 2074 Aparanha 4-30 Krishi Chhetriya 1 Ashoj 2074 Aparanha 4-30-70130.mp3 Click Here
199 krishi chhitrya 15 asoja 2074 krishi chhitrya 15 asoja 2074 -65174.mp3 Click Here
200 Krishi Chhetriya 7 Asoj 2075 Aparanha 4-30 Krishi Chhetriya 7 Asoj 2075 Aparanha 4-30-18304.mp3 Click Here
201 Krishi Chhetriya 8 Asoj 2074 Aparanha 4-30 Krishi Chhetriya 8 Asoj 2074 Aparanha 4-30-19723.mp3 Click Here
202 Krishi Chhetriya 15 Asoj 2074 Aparannha 4-30 Krishi Chhetriya 15 Asoj 2074 Aparannha 4-30-18042.mp3 Click Here
203 Krishi chhetriya 22 Asoj 2074 Aparanha 4-30 Krishi chhetriya 22 Asoj 2074 Aparanha 4-30-26563.mp3 Click Here
204 Krishi Chhetriya 29 Asoj 2074 Aparanha 4-30 Krishi Chhetriya 29 Asoj 2074 Aparanha 4-30-72212.MP3 Click Here
205 Krishi 14 Kartik 2074 Evening 6-40 Krishi 14 Kartik 2074 Evening 6-40-31894.mp3 Click Here
206 krishi chitraya 26 kartik 2074 apprana 4-30 krishi chitraya 26 kartik 2074 apprana 4-30-23845.mp3 Click Here
207 Krishi Chhetriya 11 Kartik 2075 Aparanha 4-30 Krishi Chhetriya 11 Kartik 2075 Aparanha 4-30 -23671.mp3 Click Here
208 Krishi Chhetriya 4 Kartik 2075 Aparanha 4-30 Krishi Chhetriya 4 Kartik 2075 Aparanha 4-30 -56142.mp3 Click Here
209 Krishi Chhetriya 5 Kartik 2074 Aparanha 4-30 Krishi Chhetriya 5 Kartik 2074 Aparanha 4-30 -33582.mp3 Click Here
210 kriishi chhitraya 18 chitra 2074 appran 4-30 kriishi chhitraya 18 chitra 2074 appran 4-30 -57360.mp3 Click Here
211 Krishi Chhetriya 4 Chaitra 2074 Aparannha 4-30 Krishi Chhetriya 4 Chaitra 2074 Aparannha 4-30-18540.mp3 Click Here
212 Krishi Chhetriya 11 Chait 2074 Aparannha 4-30 Krishi Chhetriya 11 Chait 2074 Aparannha 4-30-23184.mp3 Click Here
213 krishi chhetriya 25 chaitra 2074 apperan 4-30 krishi chhetriya 25 chaitra 2074 apperan 4-30-94855.mp3 Click Here
214 Krishi 20 Jesth 2075 Evening 6-40 Krishi 20 Jesth 2075 Evening 6-40-41819.mp3 Click Here
215 KrishiChhetriya 27 Jeth 2075 Aparanha 4-30 KrishiChhetriya 27 Jeth 2075 Aparanha 4-30-49035.MP3 Click Here
216 Krishi Chhetriya 6 Jesth 2075 Aparahnna 4-30 Krishi Chhetriya 6 Jesth 2075 Aparahnna 4-30-56383.mp3 Click Here
217 Krishi Chhetriya 13 Jeth 2075 Aparannha 4-30 Krishi Chhetriya 13 Jeth 2075 Aparannha 4-30 -64329.mp3 Click Here
218 Krishi Chhetriya 20 Jeth 2075 Aparannha 4-30 Krishi Chhetriya 20 Jeth 2075 Aparannha 4-30-89626.mp3 Click Here
219 Krishi Chhetriya 27 Jeth 2075 Aparanha 4-30 Krishi Chhetriya 27 Jeth 2075 Aparanha 4-30-55598.MP3 Click Here
220 Krishi Chhetriya 6 falgun 2074 Aparannha 4-30 Krishi Chhetriya 6 falgun 2074 Aparannha 4-30-64412.mp3 Click Here
221 krishi chhetriya 13 falgun 2074 apperan 4-30 krishi chhetriya 13 falgun 2074 apperan 4-30-10829.mp3 Click Here
222 Krishi 3 Magh 2074 Evening 6-40 Final Krishi 3 Magh 2074 Evening 6-40 Final-47069.mp3 Click Here
223 krishi chhetriya 21 magh 2074 apperan 4-30 krishi chhetriya 21 magh 2074 apperan 4-30-11898.mp3 Click Here
224 Krishi 26 Magh 2074 Evening 6-40 Krishi 26 Magh 2074 Evening 6-40-14982.mp3 Click Here
225 Krishi Chhetriya 7 Magh 2074 Aparahnna 4-30 Krishi Chhetriya 7 Magh 2074 Aparahnna 4-30-65281.MP3 Click Here
226 Krishi Chhetriya 14 Magh 2074 Aparanha 4-30 Krishi Chhetriya 14 Magh 2074 Aparanha 4-30-71540.mp3 Click Here
227 Krishi Chhetriya 3 Mangsi r2074 Krishi Chhetriya 3 Mangsi r2074-14359.mp3 Click Here
228 Krishi chitrya 10 Mansir 2074 Appren 4-30 Krishi chitrya 10 Mansir 2074 Appren 4-30-48969.mp3 Click Here
229 Krishi Chhetriya-Raw- Lasun Pyaj And Mouri Krishi Chhetriya-Raw- Lasun Pyaj And Mouri-91903.MP3 Click Here
230 Krishi Chhetriya 3 Mangsir 2074 Aparanha 4-30 Krishi Chhetriya 3 Mangsir 2074 Aparanha 4-30-28884.mp3 Click Here
231 Krishi Chhetriya 17 Mangsir 2074 Aparannha 4-30 Final Krishi Chhetriya 17 Mangsir 2074 Aparannha 4-30 Final-55882.mp3 Click Here
232 Krishi Chhetriya 24 Mangsir 2074 Aparannha 4-30 Krishi Chhetriya 24 Mangsir 2074 Aparannha 4-30-58229.mp3 Click Here
233 Chhetriya Krishi 2 Poush 2074 Aparahnna 4-30 Chhetriya Krishi 2 Poush 2074 Aparahnna 4-30 -67301.MP3 Click Here
234 Krishi Chhetriya 16 Poush 2074 Aparanha 4-30 Krishi Chhetriya 16 Poush 2074 Aparanha 4-30 -83502.MP3 Click Here
235 Krishi Chhetriya 23 Poush 2074 Aparanha 4-30 Krishi Chhetriya 23 Poush 2074 Aparanha 4-30-26038.mp3 Click Here
236 Kukhurapalanma Suddha Paniko Mahatwa Kukhurapalanma Suddha Paniko Mahatwa-49180.mp3 Click Here
237 Krishi Chhetriya 3 Asaar 2075 Aparannha 4-30 Krishi Chhetriya 3 Asaar 2075 Aparannha 4-30-87486.MP3 Click Here
238 Krishi chhitriya 24 Asaar 2075 apperna 4-30 Krishi chhitriya 24 Asaar 2075 apperna 4-30-24738.MP3 Click Here
239 Krishi Chhetriya 10 Asaar 2075 Evening Aparanha 4-30 Krishi Chhetriya 10 Asaar 2075 Evening Aparanha 4-30-59893.mp3 Click Here
240 Krishi Chhetriya 17 Asaar 2075 Aparannha 4-30 Krishi Chhetriya 17 Asaar 2075 Aparannha 4-30-96281.mp3 Click Here
241 Krishi Chhetriya 31 aasar 2075 Aparannna 4-30 Krishi Chhetriya 31 aasar 2075 Aparannna 4-30 -37648.mp3 Click Here
242 Krishi Chetriya 28 Asoj 2075 Aparannha 4-30 Krishi Chetriya 28 Asoj 2075 Aparannha 4-30-94852.mp3 Click Here
243 Krishi Chhetriya 7 Asoj 2075 Aparanha 4-30 Krishi Chhetriya 7 Asoj 2075 Aparanha 4-30-15347.mp3 Click Here
244 Krishi Chhetriya 14 Asoja 2075 Aparanha 4-30 Krishi Chhetriya 14 Asoja 2075 Aparanha 4-30-36196.mp3 Click Here
245 Krishi chitrya 21 asoja 2073 Appren 4-30 Krishi chitrya 21 asoja 2073 Appren 4-30-95576.mp3 Click Here
246 Krishi chatriya 2 Baisak 2075 appran 4-30 Krishi chatriya 2 Baisak 2075 appran 4-30-83287.mp3 Click Here
247 Krishi Chhetriya 9 baishak 2075 Aparannha 4-30 Krishi Chhetriya 9 baishak 2075 Aparannha 4-30-39327.mp3 Click Here
248 Krishi Chhetriya 9 Baishak 2075 Aparannha 4-30 Krishi Chhetriya 9 Baishak 2075 Aparannha 4-30-25282.mp3 Click Here
249 Krishi Chhetriya 16 Baishakh 2075 Aparannha 4-30 Krishi Chhetriya 16 Baishakh 2075 Aparannha 4-30-89745.mp3 Click Here
250 Krishi Chhetriya 23 Baisakh 2075 Aparannha 4-30 Krishi Chhetriya 23 Baisakh 2075 Aparannha 4-30-98159.mp3 Click Here
251 Krishi Chhetriya 30 Baisakh 2075 Aparannha 4-30 Final Krishi Chhetriya 30 Baisakh 2075 Aparannha 4-30 Final-70816.mp3 Click Here
252 Krishi 20 Jesth 2075 Evening 6-40 Krishi 20 Jesth 2075 Evening 6-40-39595.mp3 Click Here
253 KrishiChhetriya 27 Jeth 2075 Aparanha 4-30 KrishiChhetriya 27 Jeth 2075 Aparanha 4-30-12874.MP3 Click Here
254 Krishi Chhetriya 6 Jesth 2075 Aparahnna 4-30 Krishi Chhetriya 6 Jesth 2075 Aparahnna 4-30-66206.mp3 Click Here
255 Krishi Chhetriya 13 Jeth 2075 Aparannha 4-30 Krishi Chhetriya 13 Jeth 2075 Aparannha 4-30 -32877.mp3 Click Here
256 Krishi Chhetriya 20 Jeth 2075 Aparannha 4-30 Krishi Chhetriya 20 Jeth 2075 Aparannha 4-30-94847.mp3 Click Here
257 Krishi Chhetriya 27 Jeth 2075 Aparanha 4-30 Krishi Chhetriya 27 Jeth 2075 Aparanha 4-30-16709.MP3 Click Here
258 krishi chhitraya 13 saun 2075 krishi chhitraya 13 saun 2075-52251.mp3 Click Here
259 Krishi Chhitriya 27 Saun 2075 Aparahnna 4-30 Krishi Chhitriya 27 Saun 2075 Aparahnna 4-30 -15518.mp3 Click Here
260 Krishi chhitriya 3 Bhadra 2075 Aparanha 4-30 Krishi chhitriya 3 Bhadra 2075 Aparanha 4-30 -92655.mp3 Click Here

केन्द्र प्रमुख

 निरु दाहाल पाण्डे प्रमुख (रा.प.प्र.प्रा)
थप जानकारी

सूचना अधिकारी

डा. राजु घिमिरे ब.कृ.प्र.अ.
थप जानकारी

सहायक सुचना अधिकारी

सन्तोष भण्डारी (कृ.प्र.अ.)
थप जानकारीकृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्र

Google Drive Book

View Pdf View More