क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
1. EOI Sumbission Guideline_FarmersPortal कार्यविधि २०२२-०३-२९ डाउनलोड
2. TOR Document_Farmers Portal कार्यविधि २०२२-०३-२४ डाउनलोड
3. कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रको बार्षिक कार्यक्रम सन्चालन कार्यविधि, २०७८ कार्यविधि २०२१-१२-०६ डाउनलोड
4. Guidelines to Authors: Manuscript Preparation and Submission कार्यविधि २०२०-०८-०६ डाउनलोड
5. कार्यविधि २०७५ कार्यविधि डाउनलोड

गुगल नक्सा