क्र.सं. शीर्षक प्रकाशक प्रकाशित मिति
१. रा‍.प.तृ. (प्राविधिक) वा सो सरहको सेवाकालिन तालिमको जेष्ठता सूची सम्बन्धी सूचना AITC २०२१-०४-०२ सूचना हेर्नुहोस्
२. Invitation for Quotations AITC २०२१-०४-०१ सूचना हेर्नुहोस्
३. मिति २०७७/१२/१३ गते गरिएको बोलपत्र सूचना स‌ंशोधन गरिएको जानकारी गराईन्छ । AITC २०२१-०४-०१ सूचना हेर्नुहोस्
४. बोलपत्र आव्हानको सूचना AITC २०२१-०३-२६ सूचना हेर्नुहोस्
५. "सहायक स्तर आधारभूत सेवाकालीन तालिम सञ्चालन सम्बन्धी जरूरी सूचना" AITC २०२१-०३-१४ सूचना हेर्नुहोस्
६. आधारभूत सेवाकालिन तालिमको लागि स्वीकृत मनोनयन सूचि AITC २०२१-०३-१३ सूचना हेर्नुहोस्
७. कृषि सेवा अन्तर्गत रा.प.अन‌ं. प्रथम श्रेणी प्राविधिकहरुको सेवाकालिन तालिम प्रयोजनार्थ जेष्ठता सूचि सम्बन्धमा AITC २०२१-०२-२३ सूचना हेर्नुहोस्
८. कृषि डायरी तथा प्रकाशनका सामाग्री वितरण हाललाई स्थगित गरिएको बारे महत्वपूर्ण सूचना AITC २०२०-०८-१० सूचना हेर्नुहोस्
९. Guidelines to Authors: Manuscript Preparation and Submission AITC २०२०-०८-०६ सूचना हेर्नुहोस्
१०. सहकर्मी समीक्षक (Peer Reviewer) को रोस्टरमा नाम दर्ता सम्बन्धमा AITC २०२०-०८-०२ सूचना हेर्नुहोस्
११. किसान कल सेन्टर संचालन सम्बन्धी महत्वपूर्ण सूचना AITC २०२०-०७-३० सूचना हेर्नुहोस्
१२. कृषि डायरीको तथ्याङ्क सम्बन्धी महत्वपूर्ण सूचना AITC २०२०-०७-२७ सूचना हेर्नुहोस्
१३. इलेक्ट्रोनिक्स सामग्री खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्रको सूचना Agriculture Information and Training center २०२०-०१-१२ सूचना हेर्नुहोस्
१४. कृषि डायरी २०७७ छपाई सम्बन्धि राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आव्हान Aitc २०२०-०१-०९ सूचना हेर्नुहोस्
१५. सञ्चार उपकरण खरीद सम्बन्धी सूचना Agriculture Information and Training center २०२०-०१-०७ सूचना हेर्नुहोस्
१६. कृषि योजना तर्जुमा तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आधारभुत सेवाकालीन तालिम संचालन सम्बन्धी जानकारी AITC २०१९-११-०८ सूचना हेर्नुहोस्
१७. कृषि कार्यक्रम प्रशारण हुने समय तालिका Admin २०१९-०९-१९ सूचना हेर्नुहोस्
१८. किसान कल सेन्टर सुचना Admin २०१९-०९-१९ सूचना हेर्नुहोस्
१९. कृषि द्वैमासिक पत्रिका छपाई सम्बन्धि सुचना Admin २०१९-०९-१९ सूचना हेर्नुहोस्
२०. पुनः ताकेता गरिएको बारे Admin २०१९-०९-१९ सूचना हेर्नुहोस्
२१. पुनः ताकेता गरिएको बारे Admin २०१९-०९-१९ सूचना हेर्नुहोस्
२२. सोध कार्य पेश गर्ने बारे Admin २०१९-०९-१९ सूचना हेर्नुहोस्

गुगल नक्सा