क्र.सं. शीर्षक प्रकाशक प्रकाशित मिति
१. रा.प.तृतीय अधिकृतस्तर सेवाकालीन तालिममा मनोनयन बारे सूचना । AITC २०२१-०७-१६ सूचना हेर्नुहोस्
२. वेविनार गोष्ठीमा सहभागीताको लागि Meeting ID र Pass cord सम्बन्धी सूचना । AITC २०२१-०७-०५ सूचना हेर्नुहोस्
३. आशयको सूचना AITC २०२१-०४-३० सूचना हेर्नुहोस्
४. "आधारभूत सेवाकालीन तालिम सम्पन्न भइ सहभागी प्रशिक्षार्थी फिर्ता पठाइएको बारे।" AITC २०२१-०४-२३ सूचना हेर्नुहोस्
५. दरभाउत्र आव्हान AITC २०२१-०४-२२ सूचना हेर्नुहोस्
६. शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान AITC २०२१-०४-२१ सूचना हेर्नुहोस्
७. रा‍.प.तृ. (प्राविधिक) वा सो सरहको सेवाकालिन तालिमको जेष्ठता सूची सम्बन्धी सूचना AITC २०२१-०४-०२ सूचना हेर्नुहोस्
८. Invitation for Quotations AITC २०२१-०४-०१ सूचना हेर्नुहोस्
९. मिति २०७७/१२/१३ गते गरिएको बोलपत्र सूचना स‌ंशोधन गरिएको जानकारी गराईन्छ । AITC २०२१-०४-०१ सूचना हेर्नुहोस्
१०. बोलपत्र आव्हानको सूचना AITC २०२१-०३-२६ सूचना हेर्नुहोस्
११. "सहायक स्तर आधारभूत सेवाकालीन तालिम सञ्चालन सम्बन्धी जरूरी सूचना" AITC २०२१-०३-१४ सूचना हेर्नुहोस्
१२. आधारभूत सेवाकालिन तालिमको लागि स्वीकृत मनोनयन सूचि AITC २०२१-०३-१३ सूचना हेर्नुहोस्
१३. कृषि सेवा अन्तर्गत रा.प.अन‌ं. प्रथम श्रेणी प्राविधिकहरुको सेवाकालिन तालिम प्रयोजनार्थ जेष्ठता सूचि सम्बन्धमा AITC २०२१-०२-२३ सूचना हेर्नुहोस्
१४. कृषि डायरी तथा प्रकाशनका सामाग्री वितरण हाललाई स्थगित गरिएको बारे महत्वपूर्ण सूचना AITC २०२०-०८-१० सूचना हेर्नुहोस्
१५. Guidelines to Authors: Manuscript Preparation and Submission AITC २०२०-०८-०६ सूचना हेर्नुहोस्
१६. सहकर्मी समीक्षक (Peer Reviewer) को रोस्टरमा नाम दर्ता सम्बन्धमा AITC २०२०-०८-०२ सूचना हेर्नुहोस्
१७. किसान कल सेन्टर संचालन सम्बन्धी महत्वपूर्ण सूचना AITC २०२०-०७-३० सूचना हेर्नुहोस्
१८. कृषि डायरीको तथ्याङ्क सम्बन्धी महत्वपूर्ण सूचना AITC २०२०-०७-२७ सूचना हेर्नुहोस्
१९. इलेक्ट्रोनिक्स सामग्री खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्रको सूचना Agriculture Information and Training center २०२०-०१-१२ सूचना हेर्नुहोस्
२०. कृषि डायरी २०७७ छपाई सम्बन्धि राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आव्हान Aitc २०२०-०१-०९ सूचना हेर्नुहोस्
२१. सञ्चार उपकरण खरीद सम्बन्धी सूचना Agriculture Information and Training center २०२०-०१-०७ सूचना हेर्नुहोस्
२२. कृषि योजना तर्जुमा तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आधारभुत सेवाकालीन तालिम संचालन सम्बन्धी जानकारी AITC २०१९-११-०८ सूचना हेर्नुहोस्
२३. कृषि कार्यक्रम प्रशारण हुने समय तालिका Admin २०१९-०९-१९ सूचना हेर्नुहोस्
२४. किसान कल सेन्टर सुचना Admin २०१९-०९-१९ सूचना हेर्नुहोस्
२५. कृषि द्वैमासिक पत्रिका छपाई सम्बन्धि सुचना Admin २०१९-०९-१९ सूचना हेर्नुहोस्
२६. पुनः ताकेता गरिएको बारे Admin २०१९-०९-१९ सूचना हेर्नुहोस्
२७. पुनः ताकेता गरिएको बारे Admin २०१९-०९-१९ सूचना हेर्नुहोस्
२८. सोध कार्य पेश गर्ने बारे Admin २०१९-०९-१९ सूचना हेर्नुहोस्

गुगल नक्सा