क्र.सं. शीर्षक प्रकाशक प्रकाशित मिति
१. कृषि डायरी तथा प्रकाशनका सामाग्री वितरण हाललाई स्थगित गरिएको बारे महत्वपूर्ण सूचना AITC २०२०-०८-१० सूचना हेर्नुहोस्
२. Guidelines to Authors: Manuscript Preparation and Submission AITC २०२०-०८-०६ सूचना हेर्नुहोस्
३. सहकर्मी समीक्षक (Peer Reviewer) को रोस्टरमा नाम दर्ता सम्बन्धमा AITC २०२०-०८-०२ सूचना हेर्नुहोस्
४. किसान कल सेन्टर संचालन सम्बन्धी महत्वपूर्ण सूचना AITC २०२०-०७-३० सूचना हेर्नुहोस्
५. कृषि डायरीको तथ्याङ्क सम्बन्धी महत्वपूर्ण सूचना AITC २०२०-०७-२७ सूचना हेर्नुहोस्
६. इलेक्ट्रोनिक्स सामग्री खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्रको सूचना Agriculture Information and Training center २०२०-०१-१२ सूचना हेर्नुहोस्
७. कृषि डायरी २०७७ छपाई सम्बन्धि राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आव्हान Aitc २०२०-०१-०९ सूचना हेर्नुहोस्
८. सञ्चार उपकरण खरीद सम्बन्धी सूचना Agriculture Information and Training center २०२०-०१-०७ सूचना हेर्नुहोस्
९. कृषि योजना तर्जुमा तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आधारभुत सेवाकालीन तालिम संचालन सम्बन्धी जानकारी AITC २०१९-११-०८ सूचना हेर्नुहोस्
१०. कृषि कार्यक्रम प्रशारण हुने समय तालिका Admin २०१९-०९-१९ सूचना हेर्नुहोस्
११. किसान कल सेन्टर सुचना Admin २०१९-०९-१९ सूचना हेर्नुहोस्
१२. कृषि द्वैमासिक पत्रिका छपाई सम्बन्धि सुचना Admin २०१९-०९-१९ सूचना हेर्नुहोस्
१३. पुनः ताकेता गरिएको बारे Admin २०१९-०९-१९ सूचना हेर्नुहोस्
१४. पुनः ताकेता गरिएको बारे Admin २०१९-०९-१९ सूचना हेर्नुहोस्
१५. सोध कार्य पेश गर्ने बारे Admin २०१९-०९-१९ सूचना हेर्नुहोस्

गुगल नक्सा