एक हप्ते सहायक स्तर "प्रयोगशाला प्रविधि" तालिम

प्रकाशित मिति: २०२१-०२-२२

तालिम सञ्चालन अवधिः मिति २०७७।११।९ देखि २०७७।११।१४ गतेसम्म

तालिम हुने स्थानः केन्द्रीय पशुपन्छी रोग अन्वेशण प्रयोगशालाको तालिम हल, त्रिपुरेश्वर काठमाण्डौ ।

डाउनलोड

गुगल नक्सा