रा.प.तृ. (प्राविधिक) वा सो सरहको सेवाकालिन तालिमको लागि जेष्ठता सूची सम्बन्धी सूचना ।

प्रकाशित मिति: २०२१-०८-११

रा.प.तृ. (प्राविधिक) वा सो सरहको सेवाकालिन तालिमको लागि जेष्ठता सूची सम्बन्धी सूचना  ।

डाउनलोड

गुगल नक्सा