रा‍‍‍.प्र.तृ (प्राविधिक) वा सो सरहको सेवाकालिन तालिमको लागि जेष्ठता सूची सम्बन्धी सूचना ।

प्रकाशित मिति: २०२२-०४-२६

रा‍‍‍.प्र.तृ (प्राविधिक) वा सो सरहको सेवाकालिन तालिमको लागि जेष्ठता सूची सम्बन्धी सूचना ।

डाउनलोड

गुगल नक्सा