कृषि योजना तर्जुमा तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आधारभुत सेवाकालीन तालिम संचालन सम्बन्धी जानकारी

प्रकाशित मिति: २०१९-११-०८

नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्र
हरिहरभवन, ललितपुर

मिति २०७६/०७/२४ गते देखि मिति २०७६/०७/२७ गते सम्म कृषि सेवाका रा.प. द्वितीय श्रेणी वा सो सरहका अधिकृत कर्मचारीहरूको कृषि योजना तर्जुमा तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आधारभुत सेवाकालीन तालिम संचालन हुन गइरहेको व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ ।

स्थान : तालिम हल
कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्र
हरिहरभवन

गुगल नक्सा